لینک های دسترسی

Breaking News

اولین پیوند قصبۀ کوچک شش


اولین پیوند قصبۀ کوچک شش

شاید تا حال شما خبرهای زیادی از پیوند قلب، گرده و بعضی از اعضای دیگر بدن مانند جگر را شنیده و یا هم خوانده اید.

اما تاریخ طبابت جهان برای اولین مراتبه شاهد پیوند یک پارچۀ لُب یا قصبۀ کوچک ریه یا شش است که توسط داکتران فرانسوی در یک شفاخانه شهر پاریس اتفاق افتاده است.

داکتران این شفاخانه به روز پنجشنبه سوم ماه مارچ اعلام کردند که آنها توانسته اند قصبه کوچک یا لُب مصنوعی را در شش یک مریض 78 ساله که به سرطان شش دچار بود، موقفانه پیوند دهند.

عملیات پیوند قصبۀ کوچک یا لُب شش، پروسۀ است که معمولاً جهت تداوی لوحه های پیشرفتۀ سرطان شش استفاده میشود. در این عملیات از تبدیلی کامل شش یا ریه جلوگیری شده است.

پروفیسور الاین کارپنتر در رأس گروه عملیات جراحی قرار دارد میگوید:

"ده سال قبل هیچ کسی حتی فکر هم نمیکرد که روزی امکان تبدیلی قصبۀ کوچک یا لُب شش مریض وجود داشته باشد".

داکتر الاین افزود در گذشته تلاشهای فراوانی صورت گرفته است اما هیچکدام بدبختانه به کدام نتیجۀ نرسیده بود. به ابهام میماند که ما امروز قادر استیم تا قلب ها و شش ها را تعویض نماییم، اما قادر نبودیم تا لُب یا قصبۀ کوچک شش را تبدیل نماییم.

پروفیسور امانویل مارتینود که رهبری این عملیات را به عهده داشت میگوید:

" ما فکر کردیم که با استفاده نمودن یک لُب یا قصبۀ کوچک شش مصنوعی که قبلاً در داخل جوف صدر وجود نداشت، قادر خواهیم شد تا دو بخش لُب شش ها را به شکل ساده تر آن به هم نزدیک ساخته و امکانات حفظ و نگهداشت یک شش را برای عملیات سرطان قصبی ریوی افزایش میدهیم. هدف ما گریز از دور کردن شش میباشد."

این شاهکار جراحی در ماه اکتوبر سال 2009 در شفاخانۀ افیسین واقع در شمال پاریس انجام شده بود. کارپنتر و مارتینوئید میگویند عملیات به خاطری موفقانه بود که با استفاده از پیوند لُب کوچک و عدم برداشتن قصبه یا لُب ششها، خطرات احتمالی مرگ را که بعد از عملیات در بسیاری مریضان وجود دارد کاهش دهیم.

مارتینوئید گفت:

" قدم اول اینبود کار بسیار معمولی بود، و آن برداشتن و دور کردن بخش سرطانی شش بود که ما در نزد هر مریض انجام میدهیم. بعداً ما دیدیم که ارتباط دادن و وصل نمودن دو لُب کوچک در نزد این مریض ناممکن بود. ما نیازمندی استفاده از این لُب کوچک مصنوعی را دریافتیم."

این بخشی را که جهت نگهداری و چسپاندن دو نسج بیولوژیکی در شش استفاده مینمایند، ستینت مینامند.

داکتران میگویند، آنها از نسج ابهری یا شریان اورتا که معمولاً در بانک ها یا محل نگهداری انساج قابل دسترس میباشد استفاده نمودند.

داکتر مارتینوئید گفت که گروه داکتران تحت نظر وی مطالعه را روی 20 مریض ادامه خواهند داد تا مطمئن گردند که نتایج عملکرد آنها موفقانه بوده است.

XS
SM
MD
LG