لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای تطبیق مقررات افراطی اسلامی در مالدیف


آرشیف: مظاهرات در مالدیف

هزاران نفر به روز جمعه در پایتخت مالدیف به مظاهره پرداخته و از دولت خواهان تطبیق قوانین شدید شریعت اسلامی گردیدند.

در همین حال طرفداران حکومت تظاهرات متقابلی را برگزار کرده و این خواستۀ هواداران مقررات شرعی را، افراطگرایی مذهبی خواندند.

در تظاهرات روز جمعه، سه هزار نفر به طرفداری حزب عدالت و دیگر گروه های مذهبی، حکومت محمد نشید را به تغافل در تطبیق اصول اسلامی متهم ساختند.

مالدیف یک جمع الجزایر کوچکی در اقیانوس هند بوده که سه صد هزار نفوس مسلمان داشته و پیروی از ادیان دیگر به غیر از اسلام، در آن منع می باشد.

محمد نشید رهبر مالدیف در سخنرانی به هوادارانش گفت که در آن کشور از قرن ها بدینسو اسلام میانه رو، پیروی شده و حال دلیلی برای تغییر آن دیده نمیشود.

XS
SM
MD
LG