لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: کودکان مالی را از تلف شدن نجات دهید


ملل متحد برای جلوگیری از تلف شدن زنان و کودکان در مالی 45 میلیون دالر کمک تقاضا کرده است.

یونسف میگوید که تا به حال مبلغ اندک پول را برای کمک با 250 هزار بیجاشدۀ داخلی و تقریباً 170 هزار مهاجر دریافت کرده است.

صندوق وجهی ملل متحد می گوید که بحران بشری در مالی گسترده بوده ولی با آنهم برای کمک با صدها هزار بیجا شده و مهاجر، کمتر از یک میلیون دالر به دست آورده است.

یونسف هشدار می دهد اگر کمک کنندگان بین المللی به زودی به تقاضای این اداره پاسخ نگویند، این نهاد قادر نخواهد بود روند نجات زندگی مردم را ادامه دهد.

این اداره می گوید که تنش ها و بی ثباتی متداوم سیاسی در مالی، وضعیت را شدیداً وخیم می سازد. وضعیت مالی از گذشته نیز بخاطر بحران غذایی منطقوی شکنند است و اطفال را شدیداً متاثر می سازد.

جنگ، سوء تغذی و امراض

ماریشی میرکادو، سخنگوی یونسف می گوید که در جریان سال جاری در حدود 660 هزار کودک در مالی از سوء تغذی شدید رنج خواهد برد و 210 هزار کودک دیگر به معالجۀ نیاز خواهد داشت.

او به صدای امریکا گفت که خطر امراض ناشی از آب ناپاک مانند، کولرا و ملاریا بلند است و برای جلوگیری از آن به اقدامات وقایوی فوری نیاز می باشد.

میرکادو می گوید که با در نظر داشت وضعیت نا هنجار در منطقه یک مقدار از پول تقاضا شده در بخش تامین امنیت کارمندان کمک های بشری و تحفظ کودکان به مصرف خواهد رسید.

کشور مالی سال گذشته زمانی با بحران مواجه شد که عساکر در نتیجۀ کودتا حکومت را برهم زدند و فرصت را برای تندروان اسلامی مساعد ساختند تا شمال آن کشور را تصرف کنند.

عملیات به رهبری فرانسه در ماه گذشته تندروان را به مخفیگاه های شان در دشت های دورافتاده عقب راند، ولی وضعیت سیاسی مالی شکنند و بی سرنوشت باقی مانده است.
XS
SM
MD
LG