لینک های دسترسی

Breaking News

ترکیب دوایی ارزان برای جلوگیری از ملاریا


ترکیب دوایی ارزان برای جلوگیری از ملاریا

افرادیکه در خطر شدید مبتلا شدن به مرض ملاریا قرار دارند، میتوانند با استفاده از ترکیب دوایی ساده و ارزان، محافظه شوند. نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد که ادویه، سیستم معافیتی بدن را علیه پرازیت بوجود آمده از پشه تقویت میدهد.

سالانه ۳ میلیون انسان در سراسر جهان به مرض ملاریا مبتلا میگردند که این مرض، بیشتر از یک ملیون آنها را به کام مرگ میکشاند. بیشتر این تلفات را اطفالِ تشکیل میدهند که در صحرای افریقا زنده گی مینمایند.

تا حال، واکسین های تجربوی پیشنهاد شده، تنها بخشی از عضویت بدن را علیه مرض ملاریا حفاظت مینماید، که باعث میشود تا تب شدید، لرزه، خارش بدن و بد تر از همه اختلاطات مغزی که منجر به مرگ میگردد، نزد مریض بوجود آید.

اما نتایج تحقیقات بالای موش نشان داده که ترکیب دو انتی بیوتیک ارزان و وسیعاً قابل دسترسِAzithromycin و Clindamycin، میتواند حفاظت در برابر مرض پرازیتی ملاریا را بوجود آورد.

محققین میگویند، توصیۀ انتی بیوتیک Cocktail، یک تابلیت در یک هفته در شدت فصل ملاریا، توانمندی محافظت انسان ها را که در مناطق اندیمیک زنده گی مینمایند، دارد. این طریقۀ تداوی حتی میتواند مانند واکسین، معافیت عمری برای مریض بوجود آورد.

ستیفن بورمن، در پوهنتون طبی Heidelberg آلمان و انستیتوت تحقیقاتی کیلیفیِ کینیا کار مینماید. او میگوید:

"در فصلِ حادِ انتقال مرض در مناطقِ اندیمیک، ما صرفاً به صورت وقفه یی یک دوا را میدهیم. و چنین انتظار میرود که اینگونه تداوی بدن را از دوباره مبتلا شدن به ملاریا، حفاظت نماید."

انتی بیوتیک در بدن، واکنش معافیتی محافظتی را علیه پرازیت ملاریا، زمانیکه در جگر مریض به سر برده و در مرحلۀ اول دوران حیات پرازیت که بدن اعراض را نشان نمیدهد، بوجود میآورد.

بورمن میگوید، عکس العمل معافیتی باعث تغییرات حجروی شده و شرایط را برای دخول تخمه های پرازیت به داخل دوران خون مهیأ میسازد، این حالت مرحلۀ دوم دوران حیات پرازیت به شمار میرود که علایم مرگبار ملاریا را در بر دارد.

بعد از آن پرازیت میمیرد زیرا نمیتواند از کرویات سرخ خون برای تغذیۀ خود استفاده نماید.

بورمن میگوید: تجارب بالای موشِ که با پرازیت ملاریا آلوده شده بود نشان داده که با استفاده از این انتی بیوتیک ها محافظه شده اند.

"دوا از ورود به مرحلۀ پتوجینیک خونِ موش مانع میشود. برای مدتی چنین فکر میشد. ما ثابت کردیم که سبک تاثیر دوا همینگونه است. اما ثانیاً، برای عفونت مجدد بعدی توسط این پشه، حیوان محافظت میشود."

بورمن میافزاید که وی از اینکه شاید با استفاده متداوم و تکراری Azithromycin مقاومت ملاریا با این دوا ایجاد شود، نگران نمیباشد. وی استفادۀ این دوا را در مرض تراخوما که مرض جدی باکتریایی چشم است، مثال میدهد.

"تا حال، طور مثال، از دوای ازیترومایسین جهت تداوی کتلوی مرض تراخوما در طول یک سال استفاده شده است، هیچ واقعۀ مقاومت باکتریایی با این دوا البته تا هنوز، دیده نشده است. این موضوع به شکل بخشی از اولین مطالعات کلینیکی دیده خواهد شد."

بورمن میگوید: مطالعات به زودی آغاز خواهد شد زیرا دوا ها به آسانی و به قیمت بسیار نازل در همه جا قابل دسترس میباشند.

مطالعۀ تحقیقاتی در مورد تاثیر محافظتی انتی بیوتیک در برابر مرض ملاریا درنشریۀ Science Translational Medicine به چاپ رسیده است.

XS
SM
MD
LG