لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق:مدیتیشن اضطراب را از بین می برد


مراقبه،افکار منفی تکراری را دور می سازد.

اختلالات ناشی از اضطراب شامل افکار بی أساس تکراری همراه با ناراحتی وترس از آینده می باشد.

محققان کانادایی می گویند که ازجمع چهارتن، یک تن در یک مقطعی از زندگی شان، ناراحتی ها ذهنی را تجربه می کند واین ناراحتی ها ویا هم اضطراب افکاری است که اغلب وسواس شامل آن شده وجلوگیری از تمرکز بر روی کار وفعالیت آنان می کند.

براساس گفته های محققان درپوهنتون واترلو کاناد، انجام یک نوع مراقبه روزانه ده دقیقه یی باعث می شود تا افراد اذهان خود را از سرگردانی دورکنند وعملکرد خود را به سوی وظایف مربوطه خود بهبود بخشند.

یافته های تحقیق

اشتراک کنندگان در این مطالعه که توسط مینگران شی و همکاران وی صورت گرفته است، آنچه را دریافته اند "تمرکز حواس" می نامند. تمرکز حواس معمولا "توجه روی هدف وحضور در زمان حال بدون قضاوت" تعریف شده است.

شی یک روانشناس در پوهنتون واترلو است که رهبری یک مطالعه افراد مبتلا به علائم اضطراب را به دوش داشته است واین مطالعه در مجله آگاهی وشناخت به نشر رسیده است.

او می گوید که شما می دانید که اگر از افراد با اضطراب در مجموع خواسته شود تا کاری را انجام دهند، برای شان مشکل است. اذهان شان مضطرب ونگران استند اما باید گفت افراد که تمرکز حواس را تمرین می کنند، همچو افکار را عقب می زنند. آنان قادر استند تا هر کار را به وجه احسن انجام دهند.

روش تحقیق

در این مطالعه، از۸۲ فرد مبتلا به اضطراب امتحان کمپیوتری گرفته شد اما دیده شد که تمرکز آنان گاهگاهی ازهم پاشیده می شد ومحققان قابلیت شرکت کنندگان داوطلب را ارزیابی کرده وبه آنان گفتند تا متمرکز باشند.

این درحالی بود که به نصف از این دسته گفته شد تا به یک کتاب صوتی گوش دهند ونصف دیگر مشغول تمرکز حواس، فعالیت های مراقبه وتمرکز عمیق به نفس کشیدن را برای ده دقیقه تمرین کنند. بعدا آنان دوباره به سوی کمپیوتر راجع شدند.
شی می گوید که تفاوت میان افراد با اضطراب و آنانی که تمرکز حواس را تمرین کردند - موجود بود.

او افزود: "افراد با اضطراب که به کتاب صوتی گوش داده بودند، کارکرد بسیار بدی را از خود نشان دادند اما آنانی که مدیتشن تمرکز بر حواس را تمرین کردند، به نحوی توانستند تا عملکرد خوب را بهبود بخشند وآن را ادامه دهند."

محققان همچنان دریافتند که مدیتیشن با افزایش آگاهی در مورد حال حاضر-افکار منفی تکراری را دور می سازد.

صدای امریکا

ترجمه: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG