لینک های دسترسی

Breaking News

نعناع، کشت بدیل کوکنارِ برخی از کشاورزان ننگرهار


کشاورزان کشت نعناع را ساده تر و پر سود تر خوانده اند.

فابريکۀ "توليد عرق نعناع" که نه سال قبل از سوى موسسۀ امريکايى ايډيا نيو در ولسوالى سرخرود ایجاد شده ساخته شده درنوع خود يگانه فابريکۀ است که در شرق افغانستان فعاليت دارد.

این فابریکه ثمرۀ يک پروژۀ بديل معيشت، به منظور جلوگيرى از کشت کوکنار که زارعين منطقه را به کشت نعناع تشويق کرده و جلو کشت کوکنار را در ولسوالی سرخرود و اطراف آن گرفته است.

دهاقين، حاصل نعناع کشت شدۀ زمينهاى خود را براى پروسس به آن فابريکه آورده و پس از پروسس آن را به بازار آزاد عرضه می کنند.

محمداسحاق مسؤول فابريکه می گويد که در مقایسه به سالهاى پسین هشتادوپنج در صد توليدات آنان بلند رفته است.

آقای اسحاق که فعاليت فابریکه را "منبع بهبود اقتصاد زارعين" می خواند، به صداى امريکا گفت که تشويق و ابراز علاقمندى دهاقين با کشت نعناع دلیل افزایش توليدات آن فابریکه را تشکیل می دهد.

مسؤول فابریکۀ "تولید عرق نعناع" می گوید "کوکنار يک فصل حرام است، کشت آن هم حرام است، مفاد آن هم حرام است."

آقای اسحق می گوید که از حاصلات نعناع "بیست برابر مفاد بیشتر به دست می آورند."

اکنون این فابريکه از پنج سال به اینسو خود کفا شده و به کمک موسسۀ امریکایی نیاز ندارد.

آقای اسحاق می گوید که نزدیک "به چهار سال يک موسسه امريکايى در برخی عرصه ها با ما کمک مى کرد، ولى وقتيکه توليدات ما بازار پيدا کرد اکنون هيچ ضرورت به تمويل کسى نداريم و بر مفاد تولیدات خود ایستاده استیم."

مصرف کمتر مفاد بیشتر

زارعين نيز از فعالیت فابریکه ابراز خورسندی کرده می گویند که اکنون از کشت کوکنار دست برداشته و به کمک آن تلاش می ورزند به اقتصاد خود رونق دیگری دهند.

شفيع الله يکى از زارعین که نعناع اش را به تازه گى به فابريکه آورده و پروسس می کرد با ابراز رضایت از کشت نعناع می گوید که در گذشته سابق يا ترکارى کشت مى کردند یا هم کوکنار. او می گوید "نه در کوکنار فايده بود ونه در ترکارى، با کشت نعناع به تازگی زندگى خود را شناختيم."

جواد احمد يک دهقان دیگر که مصروف کار در زمین نعناع کشت شده اش است می گوید که از کشت نعناع خيلى راضى بوده وتا کنون نمی دانست که فصلهاى بديل کوکنار نیز وجود دارد.

احمدجواد می گوید "نعناع نسبت به فصلهای دیگر تکليف کمتر دارد، مصارف کشت آن کم است، ضرورت در بازار زياد است. قيمت نعناع نیز در بازار بلند است و باگذشت هر روز کشت نعناع خوبتر شده و بازار ما وسيع ميشود."

مسؤولان فابریکۀ تولید نعناع می گویند که چندین بار برای کسب تجربه به خارج از افغانستان سفر کرده و تولیدات فابریکۀ به ظاهر دهاتی آنان در میان تولیدات فابریکه های بزرگ، بهترین مقام را کسب کرده است.

کارشناسان به این باور اند که اگر همچو فابریکه های در دسترس دهاقین افغان قرار گیرد، نه تنها از کشت کوکنار جلوگیری به عمل می آید که در بهبود زندگی دهاقین نیز نقش بارزی می تواند داشته باشد.

اکنون چاى، آب وعرق نعناع که از توليدات همين فابريکه ميباشند،در بازارهاى شرق افغانستان بيشترين مشترى دارد وعلاقمندان آن روز به روز افزایش میابد. بيشتر مردم از چاى، آب وعرق نعناع برای تداوی امراض مختلف استفاده می کنند.

XS
SM
MD
LG