لینک های دسترسی

قصه های میرزا کاکا، مسایل روز در طنز

بشنوید:

برنامه ٢١ جنوری ٢٠١١

برنامه ١۴ جنوری ٢٠١١

برنامه ٧ جنوری ٢٠١١

برنامه ٢۴ دسمبر ٢٠١٠

برنامه ١٧ دسمبر ٢٠١٠

برنامه ١٠ دسمبر ٢٠١٠

برنامه ٢٦ نومبر ٢٠١٠

برنامه ١٩نومبر ٢٠١٠

برنامه ١٢ نومبر ٢٠١٠

برنامه ٥ نومبر ٢٠١٠

برنامه ٢٩ اکتوبر ٢٠١٠

XS
SM
MD
LG