لینک های دسترسی

توافق مسکو در راه پیمایی مخالفین آن کشور


توافق مسکو در راه پیمایی مخالفین آن کشور

مقامات در مسکو توافق کرده اند تا راه پیمایی جمعیت بزرگی از مخالفین حکومت آن کشور را به روز چهارم فبروری، درست یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه، اجازه دهند.

الکساندر گوربنکو معاون شاروال مسکو می گوید مقامات، مظاهرات روی جاده ها را اجازه دادند تا اشتراک کنندگان آن تا چهارراهی بلوت نایا که در مقابل کرملین موقعییت دارد، راه پیمایی کنند.

تخمین می شود که 50 هزار نفر در این راه پیمایی شرکت کنند.

این راه پیمایی به تعقیب مظاهرات بزرگ ماه گذشته علیه انتخابات پارلمانی روسیه برگزار می شود که مخالفین حکومت آنرا تقلبی عنوان کرده اند.

اگر در انتخابات دو ماه بعد روسیه باز هم رهبر 59 سالۀ آنان کشور انتخاب گردد وی خواهد توانست تا سال 2024 در کرسی ریاست جمهوری باقی بماند.

XS
SM
MD
LG