لینک های دسترسی

استقبال از رهایی آن سان سو چی در برما


استقبال از رهایی آن سان سو چی در برما

آن سان سوچی، رهبر گروه طرفدار دموکراسی در برمابعد از هفت سال نظر بند در منزل رها گردید. او که در بین ازدحام وسیع حامیان خود صحبت میکرد، گفت که مبارزات خود را برای حقوق بشر و اعادۀ حاکمیت قانون در آن کشور ادامه خواهد داد.

او در مقابل پنج هزار حامی خود گفت از مردم میخواهم تا هر آنچه را در ذهن دارند، ابراز نمایند.

او در حالیکه به محوطۀ کوچک اتحاد ملی برای دموکراسی داخل شد، مردم آواز بلند میکردند که ما آن سان سوچی را دوست داریم.

در داخل محوطه، وی در مورد کار خود برای اتحاد ملی کار خواهد کرد و هیچ عقدۀ علیه آنانی ندارد که طی 21 سال گذشته، وی را 15 سال در خانه نظر بند ساخته بودند.

XS
SM
MD
LG