لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش مردم در برابر تغیر نام جاده های کابل


شماری از باشنده گان کابل در واکنش به روند تغییر نام جاده های کابل می گویند که این روند ارزش تاریخی ـ فرهنگی این بخش ها را نابود می سازد و میان مردم افغانستان، شگاف های قومی نیز ایجاد می کند.

این در حالیست که کمیسیون نام گذاری جاده های کابل می گوید که این نام ها برای ایجاد همبستگی میان مردم انتخاب شده اند.

حدود چهل چهار راهی در کابل موجود است که گفته می شود نصف آن بنام های رهبران سیاسی، جهادی، قومندانان ، قربانیان جنگ ، رهبران قومی و بعضی شاعران و نویسندگان نامگزاری شده است.

نامگزاری جاده ها اکنون به یک روند عادی مبدل شده است، روندی که باشندگان کابل علیه آن اعتراض می کنند.

تغیر نام تنها روی چهار راهی ها صورت نگرفته بلکه پوهنتون های ملکی و نظامی، تپه ها و جاده های شهر کابل هم شامل این روند است.

روند نامگزاری جاده های کابل از جانب کمیسیون نامگزاری کابل صورت می گیرد که شامل شاروالی کابل است . اما شاروالی کابل می گوید اگر با تغیر نام یک جاده مخالفت هم نشان دهد نتیجه در قبال ندارد.

XS
SM
MD
LG