لینک های دسترسی

کمک امریکا به پولیس سرحدی و گمرکات افغانستان


کمک امریکا به پولیس سرحدی و گمرکات افغانستان

جينيت نپوليتانو، وزير امنيت داخلی ايالات متحدۀ امريكا كه مصروف ديدار ازافغانستان است ميگويد، كشورش تلاش دارد، پوليس سرحدی و كارمندان گمركات را در بنادر افغانستان آموزش های حرفوی داده تا آنها آمادۀ جلوگيری از قاچاق مواد مخدر در سرحدات شده و از وقوع واقعات و جرايم نيز جلوگيری نمایند.

خانم جينيت نپوليتانو، وزير امنيت داخلۀ ايالات متحده امريكا درجريان سفرش به افغانستان، با حامد كرزی رئيس جمهور و حضرت عمر زاخيل وال وزير ماليه و شماری ديگری ازمقامات بلند پايه آن کشور دیدار نمود.

وي هم چنان از بندر مرزی تورخم در شرق افغانستان كه سرحد ميان افغانستان وپاكستان است ديدارنمود.

بروزشنبه دريك نشست خبری كه درسفارت ايالات متحده امريكا دركابل برگذارشده بود ازتلاش های كشورش درزمينۀ ارتقاع ظرفيت درنيروهای پوليس سرحدی افغانستان وكارمندان گمركات در بنادر يادآورشده گفت:

"زمانیکه به افغانستان آمدم چند تن از اعضای گزمه سرحدی امریکا را نیز با خود به این کشور آوردم تا تسهیلات آموزش را به پولیس سرحدی افغان فراهم کنند. توانایی حفاظت از سرحدات بخش از حاکمیت ملی بوده، بناً حفاظت از سرحدات که سرحد با پاکستان و یا سایر کشور ها باشد بسیار مهم است. برای حفظ تمامیت ارضی افغانستان نیاز است تا نیروهای مجهز پولیس سرحدی وجود داشته باشند.”

درحال حاضرتعدادكارمندان دايمی وزارت امنيت داخلی امريكا در افغانستان به بيش از 25 تن وتعداد كارمندان قراردادی ان حدود 52 تن ميرسند.

وزير امنيت داخلی امريكا تعهد نمود كه ظرف یک سال آينده ايالات متحده امريكا تعداد کارمندان دایمی خود را درافغانستان به 54 نفز افزایش بدهد.

خانم جينيت نپوليتانودرحالی كه خرسندی اش را ازپيشرفت های كه در افغانستان صورت گرفته ابرازنمود يكی ازدلايل سفرش به افغانستان را انتقال مسئوليت های نظامی به بخش های ملكی افغان وانمود كرده گفت: " آنچه من گفته ميتوانم اين است كه پيشرفت های درافغانستان صورت گرفته است ويكی ازدلايلی كه من در اين جاه هستم موضوع انتقال مسئوليت های نظامی به بخش های ملكی، مانند موضوعاتی چون كنترول سرحدات گمركات وهم چنان عوايد در اين كشور است كه ميتواند به پيشرفت های اقتصادی درافغانستان بسيار مفيد واقع شود."

وی در ادامه افزود دوروزی راكه من در افغانستان سپری نمودم بسيار سودمند بود زيرا من با شماری از مقامات امريكایی وافغان های كه با آنها كار مينمايم ديداركردم وهم چنان اين فرصت را نيز يافتم تا درمورد مشكلات وپيشرفت های زنان افغان با برخی از رهبران زنان اين كشورملاقات وديدار نمایم.

قرار است در سال 2014 انتقال مسئولیت های نظامی از نيروهای بين الملی به نيروهای افغان تحویل داده شود.

XS
SM
MD
LG