لینک های دسترسی

ادامۀ منازعه روی اعمار مرکز اسلامی در شهر نیویارک


ادامۀ منازعه روی اعمار مرکز اسلامی در شهر نیویارک

در مناقشه و جدالی که سراسر ایالات متحده را فرا گرفته است، شمار زیاد امریکایی ها با اعمار مرکز اسلامی، فقط دو تعمیر دور تر از برج های واژگون شدۀ مرکز تجارت جهانی، از خود مخالفت نشان میدهند. با آنهم حامیان این طرح میگویند، مسلمانان بر اساس قانون اساسی ایالات متحده حق دارند تا این مرکز را اعمار نمایند، طرح اعمار مسجد جاگزین ساختمانی میگردد که سابق به صفت مغازۀ لباس از آن کار گرفته میشد.

محله پارک در شهر نیویارک، فقط دو تعمیر دو تر از ضلع شمالی مرکز تجارت جهانی قرار دارد که زمانی، برج های دو گانۀ آن آسمان خراش های نیویارک محسوب میگردید و اکنون این محله بنام "Ground Zero" یا زمین هموار یاد میگردد. گروهی از مسلمانان صوفی تعمیری را در آن سرک خریداری نموده اند تا در آن یک مرکز اسلامی را اعمار نمایند که در برگیرندۀ یک صالون کنفرانس، حوض آببازی و مسجد نیز میباشد.

اما شمار زیاد منتقدین با طرح اعمار مسجد در این محل مخالفت مینمایند.

ریتا بالمینا یک مهاجر اوکراینی میگوید، در زمان حملات یازدهم سپتمبر بر نیویارک او در محلۀ پارک حضور داشت و باور دارد که آنروز حمله بر مرکز تجارت جهانی، تحت لوای اسلام صورت گرفته است. بالمینا این حق را درک میکند که مسلمانان میتوانند در هر جای دیگر ایالات متحده مساجد خویش را اعمار نمایند، اما او میگوید آنها نباید در چنین محلی به اعمار مسجد بپردازند که مردم امریکا آنرا مدفن عزیزان شان میپندارند.

این شهروند نیویارک آیاتی از قرآن مجید را به قرائت گرفته و حمایت خود را از اعمار مسجد نشان میدهد. او همچنان به دفاع از حقوقی میپردازد که در قانون اساسی ایالات متحده ذکر گردیده و طبق آن هر شهروند امریکا میتواند در هر مکانی که آرزو دارد به نیایش و عبادت بپردازد.

مت سکای که طراح صفحات انترنتی بوده و یکی از حامیان اعمار مسجد است، ابراز نظر میکند که احساسات در مورد حادثۀ یازدهم سپتمبر و همجواری مرکز اسلامی به گروند زیرو یا محل از بین رفتن طیاره های ربوده شده، بیانگر آزمونی فرا راه ارزش های اساسی شهروندان امریکایی میباشد.

هرچندی که تعداد زیاد مردم امریکا با اعمار این مسجد مخالف استند ولی، بیشتر کسانیکه که در همسایگی این محل بود و باش دارند از طرح اعمار مرکز اسلامی حمایت میکنند. اما نظر سنجی اخیر که در ایالت نیویارک صورت گرفته است نمایانگر این است که اکثر مخالفین پروژۀ اعمار مرکز اسلامی هرچندی که با خود این طرح مخالفت دارند ولی این را نیز میپذیرند که طرح متذکره از حمایت قانون اساسی برخوردار میباشد.

XS
SM
MD
LG