لینک های دسترسی

Breaking News

هرالد تربیون انترنیشنل: 'پالیسی نه سال گذشته امریکا در افغانستان با سردرگمی و ضرر توام بوده است'


هرالد تربیون انترنیشنل: 'پالیسی نه سال گذشته امریکا در افغانستان با سردرگمی و ضرر توام بوده است'

روزنامه 'هرالد تربیون انترنیشنل' در شماره ٢٥ اگست مطلبی را به نشر رسانیده و از روی یک بررسی عمومی می نویسد که در نه سال گذشته پالیسی امریکا در قبال افغانستان توام با سردرگمی و گاهی به ضرر بوده است.

این ارزیابی را انستتیوت صلح و جنگ امریکا به راه انداخته اند که به ارتباط ختم حضور قوای خارجی تا ختم ٢٠١۴ براه انداخته شده بود.

روزنامه می نویسد که یافته های این سروی ازمیان نخبگان ستراتیژی خارجی امریکا که شامل نمایندگان جامعه مدنی، ژورنالیستان، سیاستمداران و مامورین اسبق و افسران متقاعد پاکستان برای ان انتخاب شده بودند، بدست آمده است.

روزنامه درمورد نحوه حکومت درافغانستان اکثریت سروی شدگان به این نظر بوده اند که حکومتی که درافغانستان به قدرت می رسد باید مشتمل ازتمام اقوام، دیدگاهای سیاسی بوده وبه پشتونها سهم مناسب شان داده شود.

روزنامه می نویسد که اشتراک کنندگان درهمه پرسی درمورد نقش هند درافغانستان به این نظر بوده اند که باید این کشورتنها درآبادانی و شگوفایی اقتصادی درافغانستان سهم گیرد.

روزنامه می نویسد آنها گفته اند که هند فراتر از این می رود و باید در کردار هند درافغانستان شفافیت به وجود آید. پاسخ دهندگان همه پرسی همچنان گفته اند که ادارات امنیتی پاکستان درمورد فعالیت هند درافغانستان اظهارشک وتردید می کنند. آنها پالیسی پاکستان را درافغانستان نیز گنگ می پندارند.

هرالدتربیون گزارش منتشره را بیشترتحلیل نموده می نویسد که "نخبگان سیاست خارجی پاکستان" درمورد ستراتیژی امریکا درافغانستان چنین نظردارند که ازتداوم برخوردار نبوده، گنگ، سردرگم و غیرمثمر می باشد. آنها می گویند ستراتیژی ازدیاد عساکرامریکایی درافغانستان به قدرکافی تشخیص نشده است.

پاسخ دهندگان درهمه پرسی انستیوت صلح و جنگ که ازطبقه نخبه پاکستان اند به دوام نظرهای شان می گویند که امریکا می خواهد مذاکرات صلح درافغانستان درغیاب دخالت دستگاه امنیتی پاکستان انجام بیابد. آنها همچنان به این عقیده اند که باید عساکر بین المللی تایک وقتی درافغانستان حضورداشته باشند تا خروج انها تاثیرات منفی بالای وضع پاکستان به جا نگذارد.

روزنامه می نویسد که درسروی نامبرده پاسخ دهندگان خواهان یک چارچوب بی طرف اند که بتواند چینل ارتباط را باطالبان بازکند و در این راه بی طرفانه عمل کند، اما آنها به این فکراند که تصادمات منافع میان پاکستان، هند، ایران چین و سایرکشورها چطوراجازه خواهد داد تا این مامول تحقق یابد.

روزنامه می نویسد که این بدرستی معلوم نیست که طالبان تا کدام اندازه می خواهند در پروسه صلح شمولیت داشته باشند. به نظرپاسخ دهندگان یافتن کسانیکه بتوانند وظیفه میانجی گری را میان طرفین به عهده گیرند نیزیکی ازچالش های است که دربرابر این پروسه قراردارد. به نظر ایشان شورای عالی صلح کنونی جوابگوی نیازمندی این کارخطیرنمی باشد. سروی شدگان می گویند امریکاییان به پاکستانی ها به دیده مزاحمین می نگرند و به انها اعتماد ندارند.

XS
SM
MD
LG