لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: 'امریکا به تقویت نیروهای افغان متعهد است ولی خواهان بهای سنگین نیست'


واشنگتن پست: 'امریکا به تقویت نیروهای افغان متعهد است ولی خواهان بهای سنگین نیست'

واشنگتن پست درشماره ٢٩ اگست مطلبی را در مورد کمک ایالات متحده امریکا به قوای امنیتی افغانستان به نشر سپرده است . به نوشته روزنامه با آنکه امریکا متعهد به تقویت این نیروها می باشد ولی خواهان آن است که این کار برای امریکا بهای سنگین نداشته باشد.

روزنامه می نویسد که ساختمان هایی که درافغانستان برای قوای امنیتی افغانستان درحال تعمیراند خیلی عظیم اند. درمجموع درافغانستان درحدود ده هزار ساختمان به هزینه ١١ میلیارد ٤۰۰ میلیون دالر در حال اعمار است. در این ساختمانهای اساسی صد پایگاه برای اردو و هزار ساحه برای پولیس شامل می باشد. توقع می رود که تا بهار سال آینده اکثریت این ساختمان ها تکمیل گردند.

واشنگتن پست می نویسد کارساختمان این بناها دوسال قبل وقتی آغاز گردید که امریکا تجهیز و تربیت قوای مسلح افغانستان را به عهده گرفت. به زودی برخی ازتفاوتهای فرهنگی هویدا گردید. دربرخی ازساختمانها وقتی گاز کمبود شد عساکر از چوب برای پخت و پز استفاده کردند.

روزنامه ازقول یکی ازنظامیان امریکا می نویسد، او نمی داند وقتی قوتهای بین المللی افغانستان را ترک بگویند افغانها چگونه همه این تجهیزاتی را که درنزد شان باقی می ماند حفظ و مراقبت خواهند کرد. از این لحاظ او تجویز میکند که درساختمان ها و مواد و بکارانداختن آنها باید مسایل محلی را درنظر داشت تا درفراهم آوری مصارف افغانستان به کدام مشکلی مواجه نشود. از این سبب تغییراتی درنحوه ساختمان ضروری می باشد.

روزنامه ازقول جنرال شیرمحمد کریمی، لوی درستیز افغانستان، می نویسد که او با تغییرات ساختمانی برای اردو مخالفت ندارد. او گفته است آنچه را که در اردو مشاهده می کند از آن خرسند است. او گفته است تمام تعمیرات و تجهیزات درافغانستان به معیار خوب و بین المللی ساخته شده اند.

واشنگتن پست ازقول یک تعداد اعضای کانگرس امریکا می نویسد که می گویند باید در افغانستان ازصرفه جویی کار گرفته شود چون وضعیت اقتصادی امریکا هم چندان مطلوب نیست. ناتو گفته است که سالانه عساکر و پولیس افغانستان که تعداد شان به ٣٥٢ هزار نفر برسد به شش میلیارد دالرمصارف ضرورت دارند، ولی هرگاه تعداد عساکر به تنهایی به ٢۰۰ هزار برسد در این صورت باید کوشش صورت گیرد تا اندازه مصارف پایین آورده شود.

روزنامه می نویسد اینکه امریکا تا کدام اندازه حاضر هستند که قوای امنیتی افغانستان را حمایت کنند این به تصامیم بزرگتری نیازداشته و به سطح بلندتری باید این تصامیم اتخاذ گردند.

XS
SM
MD
LG