لینک های دسترسی

نیویورک تایمز: نگرانی قرغزستان از ختم ماموریت در افغانستان و بی ثباتی در آن کشور


نیویورک تایمز: نگرانی قرغزستان از ختم ماموریت در افغانستان و بی ثباتی در آن کشور

روزنامه نیویارک تایمز درشماره ٢٣ نوامبر خویش مطلبی درمورد نگرانی قرغزستان ازختم ماموریت درافغانستان وبې ثباتی درین کشور به نشررسانیده است.

روزنامه می نویسد، رئیس جمهور قرغزستان که ماموریتش هفته اینده پایان می یابد اظهارنگرانی نموده است که هرگاه قوای خارجی ازافغانستان خارج گردد اقتصاد افغانستان سقوط کرده و این کارسبب خواهد شد که همه منطقه ازان متاثرشود.

روزنامه ازقول روزا اتنبایووا رییس جمهورقرغزستان می نویسد که افغانستان چنان با محرومیت های دوامدار و جنگ عجین شده است که نمی تواند حیات خویش را بدون حضور گسترده عساکرخارجی که درعین حال مدرک بزرگ عایداتی این کشور نیز محسوب می گردد، ادامه دهد.

به نوشته نیویورک تایمز قوای ناتو به سرکردگی ایالات متحده بعد ازده سال جنگ اکنون می خواهد تا ختم سال ٢٠١۴ این کشور را ترک گوید. خانم اتونباییوا گفته است که بدون انکشاف مشاغل در این کشور و بدیلی که بتواند جای کشت خشخاش را بگیرد، تاثیرات اقتصادی خروج ناتو ممکن افغانستان را بی ثبات ساخته و همسایگان آن نیز ازان ازطریق سرازیر شدن مهاجرین اقتصادی و افراط گرایان متاثرگردد.

نیویارک تایمز به دوام قول اتونباییوا می نویسد که به فکر او تمام منطقه ازین که برسراین کشورچه خواهد امد نگران است، و چگونه می توان با پیامد این حالت مقابله کرد. خانم اوتانبایووا که با نیویارک تایمز مصاحبه می کرد گفت ناتو تنها با توصل به زور مشکل را حل کرده نمی تواند و نمی تواند طالبان را ازپادرآورد، ازین سبب وقتی مساله خروج قوا درسال ٢٠١۴ مطرح می شود این مطلب می تواند وضع را بحرانی ترسازد.

روزنامه ازقول اتونباییوا می نویسد که گفته است قرغزستان شماری از افغانها را در ساحه پروتوکولهای گمرکات و میکروفاینانس آموزش داده است. این مساعی این کشور مورد تحسین امریکا قراردارد. اتونباییوا می گوید که باید همه کشورها با افغانها مساعدت نمایند تا این کشوربه زندگی عادی خویش برگردد.

روزنامه می نویسد که نگرانی روزا اتونباییوا نگرانی بانک جهانی را منعکس می سازد که اعلان کرده است که این کشور با خروج قوای خارجی با کسربودجه مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG