لینک های دسترسی

برندگان جایزۀ صلح امسال زنان اند


برندگان جایزۀ صلح امسال زنان اند

الین جانسن رئیس جمهور لایبریا، لیما بووی فعال لایبریایی و توکول کارمن فعال یمنی جوایز شانرا در اسولو پایتخت کشور ناروی طی محفلی به دست آوردند.

در آغاز مراسم با ورود خانوادۀ شاهی ناروی و برندگان جایزۀ نوبل سال 2011 در تالار، ترومپت نوازان شاهی با نواختن موسیقی از آنان استقبال کردند.

کمیتۀ نوبل در سال روان سه تن از زنان را به خاطر انجام فعالیت های شان در عرصۀ ایجاد تغییرات صلح آمیز در کشور های شان انتخاب کرد.

اما سیرلیف رئیس جمهور لایبریا گفت که این جایزه نه تنها به این سه زن بلکه به تمام زنان مظلوم در سراسر جهان تعلق می گیرد.

"این جایزه به افرادی تعلق دارد که امتیاز نمایندگی کردن از آرمان آنان و وظیفۀ دفاع از حقوق آنان را ما بر دوش داریم. نه تنها در بارۀ آنچه ما در این مقطع زمانی سخنرانی می کنیم بلکه در بارۀ آینده هموطنان ما که سطح زندگی خود را ارتقاع دهیم، تاریخ در بارۀ ما قضاوت خواهد کرد."

لیما بووی هموطن لایبریایی رئیس جمهور سیرلیف در رأس یک گروهی از زنانی قرار داشت که با لباس سفید ملبس بودند. وی که علیه جنگ سالاران کشور مبارزه نموده است می گوید:

"من معتقد هستم که جایزۀ نوبل امسال نه تنها تلاش های ما زنان را در کشور های لایبریا و یمن شناسایی می کند بلکه، تلاش های زمین گیرانۀ زنانی را به رسمیت می شناسد که در کشور های مصر، جمهوری مردم کانگو، ساحل عاج، تونس، فلسطین، اسراییل و یا در هر گوشۀ دیگر دنیا با مشکل رو برو می باشند."

بووی افزود که "پیروزی تا هنوز هم بسیار دور است .... زمانی برای استراحت وجود ندارد."

رئیس کمیتۀ جایزۀ نوبل گفت وی برای اولین بار آواز توکول کارمن را از زیر یک خیمۀ از چهارراهی تحریر شنید. چند ماه بعد وی اولین زن عرب و جوانترین فردی شد که نامش در لست برندگان جایزۀ نوبل حک شد.

کارمن گفت، این جایزه روحیه و حمایت آرمان های اعرابی را که جهت بهبودی وضع زندگی شان مبارزه و تلاش می نمایند، ارتقاع می بخشد.

هر سه برندۀ جایزۀ نوبل یک مدال و دیپلومه به دست آوردند که مبلغ 1.5 میلیون دالر را که پول جایزۀ نوبل می باشد، بین هم شریک خواهند کرد.

جایزۀ نوبل در عرصۀ طبابت، کیمیا، فزیک و ادبیات و جوایز مربوط به اقتصاد در اواخر روز شنبه در شهر ستهکولوم به برندگان آن جوایز تفویض شد.

XS
SM
MD
LG