لینک های دسترسی

تغییر مجدد کابینۀ عُمان در یک هفته


تغییر مجدد کابینۀ عُمان در یک هفته

به تعقیب آنکه احتجاج کننده گان، تغییرات سیاسی و ختم فساد در حکومت را تقاضا نمودند، قابوس سلطانِ عُمان برای دومین بار در یک هفته ، کابینه خویش را تغییر داد.

به روز شنبه سلطان عُمان وزیر جدید محکمه شاهی و وزیر دفتر شاهی را تعیین نمود.

حکمران عُمان در هفته قبل نیز تغییراتی را در حالی در کابینه اش وارد نمود که یک سلسله احتجاجات، کشور های جهان عرب را فرا گرفته است.

سلطان قابوس همچنان ایجاد ۵۰ هزار شغل جدید و افزایش امتیازاتی را برای بیکاراران، دستور داده است.

این در حالیست که احتجاج کنندگان به تظاهرات خویش در شهر " سوهار" ادامه داده اند.

XS
SM
MD
LG