لینک های دسترسی

Breaking News

سال گذشته در هر ثانیه یک نفر در جهان بیجا شده است


مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی مرتبط به شورای مهاجرت نارویژی میگوید که در جریان سال ۲۰۱۶ – ۳۱.۱ میلیون نفر به دلیل جنگ، خشونت و آفات طبیعی در داخل کشور های شان بیجا شده اند.

در گزارش این سازمان که امروز نشر شد آمده است که در طول سال گذشته در هر ثانیه یک نفر مجبور به ترک منزلش شده است.

جین اگلند منشی عومی مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی گفت که شمار بیجا شدگان داخلی بیشتر از تعداد مهاجرین بوده است. او تقاضا کرد که این موضوع باید یک بار دیگر شامل آجندای جهانی گردد.

این سازمان میگوید که بیجا شدگان داخلی متمایز از مهاجرین اند که از سوی برخی از کشور های امتیازاتی را به دست میاورند. این بیجا شدگان به دلیل این که در ساحات تحت ادارۀ حکومت شان زیست دارند، ادعا هیچ گونه حقوق اضافی را کرده نمیتوانند.

مقامات مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی میگوید که وضعیت مهاجرین در جهان، بیجا شدگان داخلی را تحت شعاع قرار داده است و به همین دلیل آنان کمک لازمی دریافت نمیکنند.

سال گذشته، تنش ها ۶.۹ میلیون نفر را بیجا ساخت که ۲.۶ میلیون آن در صحرای اعظم افریقا است. آفات طبیعی، بشمول سیلاب ها، توفان ها، آتش سوزی ها و سرمای شدید، باعث بیجا شدن ۲۴میلیون نفر شده است.

XS
SM
MD
LG