لینک های دسترسی

رد تقاضای صدراعظم پاکستان از سوی ستره محکمۀ آنکشور


رد تقاضای صدراعظم پاکستان از سوی ستره محکمۀ آنکشور

ستره محکمۀ پاکستان، استیناف طلبی صدراعظم آن کشور را در رابطه با اتهامات تحقیر به محکمه، رد کرد.

قضات روز جمعه، حکم قبلی مبنی بر حاضر شدن یوسف رضأ گیلانی به روز دوشنبه در محکمه را، پابرجا اعلام کردند. علیه حکومت گیلانی اتهام وارد شده که گویا از مقامات سویس نخواسته است تا قضایای فساد را علیه رئیس جمهور زرداری بگشایند.

اگر آقای گیلانی از طرف محکمه مقصر شناخته شود، ممکن از مقام صدارت برکنار شده و روانۀ زندان گردد.

څارنوالان در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور، همسرش بینظیر بوتو صدراعظم سابق و شماری دیگران را، به دست داشتن در فساد اداری از جمله تطهیر پولی میلیون ها دالر از طریق حساب های بانکی شان در سویس، متهم میسازند. بینظیر بوتو در سال 2007 ترور گردید.

اتهامات علیه رئیس جمهور زرداری و دیگران، پس از موافقۀ عفو سال 2007، رفع گردید اما محکمۀ پاکستان این قضیه را در سال 2009 دوباره تازه ساخته و اصرار دارد تا بازگشایی شود.

یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان از همکاری درین قسمت ابا ورزیده و دلیل میاورد که آقای زرداری تا وقتی در مقام ریاست جمهوری است، از مصئونیت تعقیب عدلی برخوردار می باشد.

XS
SM
MD
LG