لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیل: ورود اتهام بر پاکستان و رد آن توسط اسلام آباد


آقای وین وایت کارشناس مسایل سیاسی انستیتوت شرق میانۀ واشنگتن می گوید افشأ اخباری که گویا ادارۀ استخباراتی پاکستان از تندروان طالب در افغانستان حمایت می کند، و رد آن توسط مقامات پاکستانی موضوع جدید نیست، اما پدید آمدن این خبر در این زمان حساس بخاطری نگران کننده است که تلاش های صلح را زیر شعاع قرار می دهد.

تا زمانی که طالبان احساس کنند که از حمایت پاکستان برخوردار اند، تمایل زیاد به مذاکرات صلح ندارند زیرا با خروج عساکر خارجی، امکان پیروزی آنها بیشتر می شود.

به گفتۀ این کارشناس افشاگری این اسناد بر موجودیت روابط میان دستگاه استخباراتی پاکستان و طالبان در رهبریت ناتو و امریکا مهر تائید گذاشت. آقای وایت می گوید نشر اسناد محرم خود نشان دهندۀ خشم و قهر مقامات – در سطح پائین و یا بالا – در ناتو می باشد که از عدم همکاریی پاکستان در محو تندروان خسته شده اند.

وین وایت می گوید بی میلی طالبان برای اشتراک در مذاکرات صلح و در حاشیه راندن حکومت افغانستان از این تلاش ها بعد دیگر مشکل است که طالبان را به حیث برندۀ این بازی نشان می دهد.

طالبان در سراسر کشور اکنون با شکستی مواجه نیستند. در اکثر ولایات شاهد پیشرفت اند که این خود بازدارندۀ اشتراک آنها در روند صلح می گردد.

در گزارشات محرم ناتو به نقل از زندانیان طالبان و القاعده آمده است که با خروج عساکر امریکایی و ناتو در سال 2014، پیروزی طالبان غیر قابل اجتناب می باشد. این وایت بدون رد و قبولی این ادعا می گوید که استراتیژی فعلی ناتو در افغانستان نگران کننده است زیرا آن پیمان از نقطۀ ضعف تلاش دارد با طالبان صحبت کند.

آقای وایت گفت که ناتو و حکومت افغانستان ادارۀ تمام کشور را به عهده ندارند و طالبان از طرف دیگر از هر لحاظ در حال پیشروی اند.

XS
SM
MD
LG