لینک های دسترسی

محکومیت احتمالی صدراعظم پاکستان


محکمۀ عالی پاکستان به روز پنجشنبه گفت، صدراعظم آن کشور را در ارتباط با اهانت به حکم محکمه برای بازگشایی یک قضیۀ فساد علیه رئیس جمهور زرداری، متهم خواهد کرد.

احسن یک وکیل آقای گیلانی به خبرنگاران گفت "محکمه دستور صادر کرده است تا اتهامات اهانت به محکمه را علیه صدراعظم سید یوسف رضا گیلانی صادر کند."

در صورتی که گیلانی محکوم شناخته شود، وی به شش ماه زندان مواجه شده و وظیفه اشرا از دست خواهد داد.

احمد رضا قصوری وکیل محکمۀ عالی پاکستان گفت گیلانی تنها دو راه را در پیش داشت: اول اینکه جرم خود را پذیرفته و معذرت خواهی کند و یا با اتهامات مقابله کند.

قصوری گفت اگر وی به زندان برود، وی کرسی اشرا در پارلمان و وظیفه اشرا منحیث صدراعظم پاکستان نیز از دست خواهد داد.

در این حال یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان روز پنجشنبه به پارلمان گفت که او محکمه را احترام کرده و به تاریخ سیزدهم ماه فبروری در محکمه حاضر خواهد شد.

قبلاً وکیل آقای گیلانی گفته بود که وی بالای موکلش تاکید خواهد کرد تا در مورد اتهامات درخواست تجدید نظر کند. این عمل تحت قانون پاکستان قابل تطبیق می باشد.

XS
SM
MD
LG