لینک های دسترسی

نیویارک تایمز در مورد گسترش نفوذ قوماندان گزمه شهراه در ارزگان


نیویارک تایمز در مورد گسترش نفوذ قوماندان گزمه شهراه در ارزگان

در مطلب نیویارک تایمز نوشته شده است که مطیع الله خان که سابق قوماندان گزمۀ شاهراه که حتی سواد ندارد، نفوذ خویش را نسبت به والی، قوماندان امنیه و قوماندان اردوی ملی در ولایت ارزگان گسترده تر ساخته است.

در مطلب نیویارک تایمز نوشته شده است که ظرف دو سال گذشته، مطیع الله خان، که سابق قوماندان گزمۀ شاهراه که حتی سواد ندارد، نفوذ خویش را نسبت به والی، قوماندان امنیه و قوماندان اردوی ملی در ولایت ارزگان گسترده تر ساخته است.

شرکت او نه تنها امنیت قوای خارجی را تأمین میکند، بلکه به گفتۀ رقبای وی، حتی مامورین دولتی را نیز منفک و استخدام مینماید.

جنگجویان او با قوای خاص امریکا کار میکنند، و زمانیکه مامورین حکومت افغانستان با آنها مواجه شد، مطیع الله با آنها مقابله نموده، و یا هم آنها را با استفاده از نفوذ خود برکنار ساخت.

نویسندۀ نیویارک تایمز از مطیع الله نقل قول نموده که ارزگان یکی از نا امن ترین محلات در افغانستان بود، ولی امروز امنیت آن در سراسر کشور بی نظیر میباشد.

او به نیویارک تایمز گفته است که راه حل دیگری وجود ندارد، بخاطریکه کارمندان حکومتی سارق و بزدل اند.

آقای مطیع الله یکی از چندین جنگجوی نیمه رسمی است که طی ماه های اخیر در حالی ظهور کرده اند که قوای خارجی تلاش دارد قوای امنیتی افغانستان را درمقابل شورش گرایی طالبان تقویت نمایند.

مطلب ادامه یافته، در بعضی موارد این افراد توانسته اند امینت را تأمین نمایند، ولی به قیمت ادارات حکومتی افغانستان که امریکا میخواهد آنها را تقویت کند تا با کارا شدن آن ادارات روزی قوای خارجی بتواند آن کشور را ترک نماید.

نویسندۀ نیویارک تایمز افزوده، برای امریکایی ها که میخواهند وضع امنیتی افغانستان را در مطابقت با ضرب العجل تعین شده توسط رئیس جمهور اوباما را بهبود بخشند، ظهور اشخاصی، چون مطیع الله، آنقدر مهم نیست.

قوماندان های امریکایی گزارشاتی را نادیده میگیرند که او با قاچاق بران مواد مخدر و شورشیان طالب رابطه دارد.

محمد عیسی، یکی از بزرگان قومی در ترین کوت به نیویارک تایمز گفته است که مطیع الله سواد و قابلیت کاری نداشته، و حکومت را برای منافع شخصی خود استفاده مینماید.

زمانیکه امریکایی ها افغانستان را ترک نمایند، او قادر نخواهد بود امور را همین گونه به پیش ببرد.

در مورد کار شرکت او در نیویارک تایمز نوشته شده است که امنیت شاهراه ۱۰۰ کیلومتری قندهار ترین تامین میکند. و در بدل عبور هر قطار ناتو او هشت صد تا یک هزار و دو صد دالر بدست می آرود.

عاید ماهانۀ او در ماه دو نیم میلیون دالر میباشد. از سوی دیگر، کامندان شرکت مطیع الله برای قوای خاص ایالات متحده معلومات استخباراتی جمع آوری میکنند.

ولی مامورین حکومتی از کار مطیع الله و نفوذ وی خشمگین میباشند. جمعه گل همدرد، قوماندان پولیس ارزگان به نیویارک تایمز گفته است که هیچ قانونی وجود ندارد که مامور پولیس را اجازۀ گشایش شرکت خصوصی امنیتی را بدهد.

او گفته است چندین باری با مطیع الله روی این موضوع در نزاع قرار گرفته، ولی تا زمانیکه امریکایی ها از او حمایت کنند، هیچ کسی به او چیزی گفته نمیتواند.

قوای نظامی بخشی از شرکت های خصوصی امنیتی است که اکثریت آنها سند رسمی نداشته و از جانب حکومت نیز بررسی نمیشوند، ولی تعدادی از آنها ادعا میکنند که با احمد ولی کرزی روابط حسنه دارند.

در گذشته مطیع الله گفته بود که احمد ولی دوست نزدیک او بود، ولی اکنون او میگوید با احمد ولی کرزی هیچ رابطۀ ندارد. احمد ولی کرزی و مطیع الله همکاران جان محمد خان، والی سابق ارزگان و خسر مطیع الله اند.

تحت اصرار قوای هالندی، جان محمد از ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۶ بخاطر اتهامات دست داشتن به تجارت مواد مخدر برکنار شد. ولی اکنون، او بحیث مشاور رئیس جمهور افغانستان کار میکند.

XS
SM
MD
LG