لینک های دسترسی

محقق: آغاز جنگ نژادی و آیندۀ تاریک آن در افغانستان


نیویارک تایمز: رهبران اقلیت ها تعهد نموده اند که اگر اعضای طالبان به حکومت آورده شوند، آنها مقاومت نموده و در صورت نیاز، دست به مبارزۀ نظامی نیز خواهند زد.

دکستر فلکن در آغاز مطلب نیویارک تایمز نوشته است که رهبران اقلیت های تاجک، ازبک و هزاره، که نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، تعهد نموده اند که اگر معاملۀ صورت گرفته و اعضای طالبان به حکومت آورده شوند، آنها مقاومت نموده و در صورت نیاز، دست به مبارزۀ نظامی نیز خواهند زد.

رهبران اقلیت ها، در حالیکه در مذاکرات رئیس جمهور کرزی با مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان در حاشیه قرار گرفته اند، برای آنچه آنها خواهش دیرینۀ کرزی به احیای سلطۀ پشتون ها میدانند، آمادگی میگیرند.

در مطلب نیویارک تایمز از رحمان اوغلی، عضو شورای ملی افغانستان نقل قول شده که کرزی افغانستان را دوباره به طالبان سپرده و اختلافات گذشته را از سر باز میکند. اگر او طالبان را بر افغانستان تحمیل نماید، آنکشور از هم پاشیده شده و یک بار دیگر با جنگ داخلی مواجه خواهد شد.

احساس بیگانگی عمیق در بین جوامع غیر پشتون در افغانستان معمای جدیدی را برای امریکایی ها و شرکای ناتو ایجاد مینماید.

قوماندان های امریکایی بدین نتیجه رسیده اند که تنها مصالحۀ سیاسی جنگ را خاتمه داده میتواند. ولی آنها، با کمک به آقای کرزی در عقد یک معامله، احتمال بروز کشاکش های نژادی را افزایش میبخشند.

مطلب نیویارک تایمز ادامه یافته که خبر مذاکرات بین آقای کرزی و رهبران پاکستانی در کابل و اسلام آباد از چند هفته بدین طرف اکنون افشاء شده است. درین ملاقات ها، روی مشروع ساختن شورشیان طالب نیز صحبت های صورت گرفته است.

نویسندۀ نیویارک تایمز نگاشته است که رهبران اقلیت ها ادعا دارند که کرزی در قسمت تقسیم قدرت با طالبان متعهد به نظر میرسد. و او با این کار، نفوذ پاکستان را در داخل افغانستان افزایش خواهد داد. امریکایی ها نیز بخاطر رهایی از جنگ افغانستان، آقای کرزی را یاری نموده و مخالفین وی را نادیده میگیرند.

نیویارک تایمز از قول امیرالبحر مایک مُلن، قوماندان عمومی قوای مسلح ایالات متحده نقل نموده که اختلافات نژادی میتواند کشور را منقسم سازد و امریکا انجام چنین کاری را اجازه نخواهد داد.

در عین حال، سیاست های داخلی اردوی ملی افغانستان وضع را بیشتر مغلق ساخته است. ترکیب نژادی در اردوی افغانستان به تناسب نفوس تعین شده، و قطعات در داخل نیز مختلط میباشند. ولی به صورت عموم، عقیده برین است که عساکری را که به خط جنگ فرستاده میشوند، بیشتر غیر پشتون ها تشکیل میدهد.

با دور ساختن بسم الله خان از لوی درستیز اردو و نامزدی وی به سمت وزارت داخله، سوالات در مورد در حاشیه قرار دادن غیر پشتون ها در صفوف اردو افزایش یافته است.

اکنون توجه برین موضوع متمرکز است که شخص پیشنهادی جاگزین لوی درستیز افغانستان چه کسی خواهد بود. یکی از منابع نگرانی ها درین مورد، استعفی امر الله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بود.

نیویارک تایمز از قول عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ حامد کرزی نقل نموده که با پالیسی مذاکره با طالبان مخالفت کرده است. او میگوید، طالبان به هیچگونه قانع نخواهند شد، مگر اینکه برای آنها در حکومت سهمی داده شود. آنها ادعای قدرت بیشتر را خواهند نمود.

پیش شرطی مذاکره با طالبان حمایت از قانون اساسی افغانستان و ترک خشونت و حمایت از القاعده میباشد – موضوعیکه همیشه از جانب طالبان رد شده است.

در مورد علاقمندی دیرینۀ پاکستان غرض اعمال نفوذ در افغانستان، نویسندۀ نیویارک تایمز نگاشته است که پاکستان با وجود رد حمایه از طالبان، به حمایت آنها پرداخته است. مقامات پاکستانی، در ملاقات اخیر با حامد کرزی، پیشنهاد شراکت استراتیژیک را نمودند – شراکتیکه به گونۀ به شبکۀ حقانی در افغانستان مشروعیت میبخشد. قرار است اشفاق کیانی، لوی درستیز پاکستان و احمد شجاع پاشا، رئیس استخبارات پاکستان با کرزی بروز دوشنبه ملاقات نمایند.

در خاتمه، نویسندۀ مطلب نگاشته است که رهبران اقلیت های افغانستان ملاقات آقای کرزی را با مامورین پاکستانی بدقت مشاهده میکنند. محمد محقق، عضو شورای ملی افغانستان به نیویارک تایمز گفته است که کرزی جنگ نژادی را آغاز نموده که آیندۀ آن تاریک به نظر میرسد.

XS
SM
MD
LG