لینک های دسترسی

تقرر وزیر داخله جدید افغانستان


پارلمان افغانستان وزیر داخله جدید را هفته ها بعد از اینکه وزیر داخلهٌ قبلی مجبور به استعفا گردید، انتخاب نمود.

وزیر داخله قبلی به تعقیب حملهٌ راکت بر کنفرانس مهم جرگهٌ مشورتی صلح در آنکشور استعفا نمود.

جنرال بسم الله محمدی در قوای اتحاد شمال منحیث رئیس ارکان حرب کار میکرد که باعث شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ گردید. پارلمان افغانستان وی و چهار تن دیگر از اعضای کابینه را انتخاب نموده و دو تن را رد کرد.

پارلمان، قبلاً دوبار اشخاصی را که رئیس جمهور کرزی معرفی نموده بود ، رد نموده بود. دو شخصی که به روز دوشنبه رد گردیدند از قوم هزاره بودند که منجر به خشم این قوم گردیده است.

حنیف اتمر وزیر داخلهٌ قبلی، همراه با امر الله صالح، رئیس استخبارات پس از آن استعفاُ دادند که راکت های طالبان کنفرانس یا جرگه صلح را در حالی مختل نمود که رئیس جمهور کرزی بیانیه اش ایراد مینمود. هر دو شخصیت مورد احترام زیاد کشور های غربی قرار داشتند.

XS
SM
MD
LG