لینک های دسترسی

Breaking News

معاون مشاور امنیت ملی افغانستان : " وضیعت به سوی حالت منفی در حال شکل گیری است."


معاون مشاور امنیت ملی افغانستان : " وضیعت به سوی حالت منفی در حال شکل گیری است."

روزنامۀ واشنگتن پست مطلبی در رابطه با همکاری های دراز مدت ایالات متحده با افغانستان دارد.

در این مطلب آمده است که صحبت ها روی همکاری های دراز مدت میان ایندو متحد از حرکت باز مانده است.

روزنامۀ واشنگتن پست استناد بر اظهارات مقامات افغان و ایالات متحده مشعر است که مذاکرات روی همکاری ایالات متحده با افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ در حالی متزلزل شده است که ایندو کشور نتوانسته اند پلی را جهت پیوند فاصله یی که میان خواست های دو طرف ایجاد شده بنا نهند.

در ادامۀ مطلب چاپ شده در واشنگتن پست آمده است از آنجاییکه قوای نظامی بین المللی به رهبری ناتو در اخیر سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک مینماید، بعد از ماه ها گفت و شنود میان مقامات افغان و ایالات متحده، بعضی مقامات دخیل در این مذاکرات نظریات بدبینانۀ را در رابطه با اعلام واقعی و حقیقی "همکاری ستراتیژیک" اظهار میدارند که طی آن حضور دراز مدت عساکر ایالات متحده را در افغانستان اجازه دهد تا تعهدات داده شده به افغانستان را ضمانت نموده و قوای امنیتی آنکشور را حمایت نماید.

نویسندۀ مطلب واشنگتن پست در مطلب خویش استناد بر اظهارات شیدا محمد ابدالی معاون مشاور امنیت ملی افغانستان مینگارد که گفته است: " وضیعت به سوی حالت منفی در حال شکل گیری است." وی در اضافه گفته است که اگر ایالات متحده واقعاً علاقمند اقامت در افغانستان است، باید عملاً به حکومت و مردم افغانستان نشان دهد. ایالات متحده باید به نیازمندی های ما جواب دهد.

واشنگتن پست مشعر است هر دو جانب افغانستان و ایالات متحده این توافقات خیلی ها مهم و با ارزش تلقی مینمایند تا وضیعتی که بعد از خروج قوای اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان رخ داد و در آن افغانستان تنها ماند، دوباره تکرار نگردد. همان زمان، جنگ های داخلی و بی ثباتی در افغانستان باعث شد تا طالبان ادارۀ افغانستان را در دست گرفته و آنکشور به پناهگاهی امنی برای القاعده مبدل گردد.

واشنگتن پست در این مطلب به نقل قول از رایان کرکر سفیر جدید ایالات متحده در افغانستان مینگارد که وی هدف از مذاکرات را ایجاد اساس و بنیاد برای " روابط قوی، با ثبات و دراز مدت میان دو کشور" خوانده است.

سفیر جدید ایالات متحده در کابل نیل به این هدف را ساده نخوانده است. و تلاش در آن راستا را با ارزش خوانده است.

واشنگتن پست مشعر است که روی بسیاری نکات همکاری، میان طرفین توافق صورت گرفته است اما روی بخش های کلیدی آن تا هنوز هم مذاکرات جریان دارد.

نویسندۀ روزنامۀ واشنگتن پست را عقیده بر اینست که طرف افغانها قصد دارند تا توافقات را در رابطه با ضرب الاجل اداره و کنترول بازداشت ها و حملات جنجال برانگیز شبانۀ قوای نظامی ایالات متحده به دست آورند. در حالیکه مقامات ایالات متحده به این نظر اند که همچو مواردی باید روی وضیعت موجود در منطقه صورت گیرد و کنترول بازداشت ها و حملات شبانگاهی شامل پیمان ستراتیژیک نگردند.

از مقالۀ روزنامۀ واشنگتن پست بر میآید که طرفین افغان و ایالات متحده روی تحویل گیری بعضی سلاح نیز به توافق نرسیده اند. روزنامه مشعر است که مقامات افغان خواهان به دست آوردن قدرت و توانمندی شلیک بیشتری میباشند که شامل، طیاره های جنگی ایف – ۱۶ و تانک های ابرام میباشد.

در حالی مقامات ایالات متحده به این نظر اند که تسلیم دهی همچو سلاح به اردوی جوان افغان غیر ضروری بوده و از سوی گران تمام میشود.

یکتن از افسران قوای نظامی ایالات متحده که نخواسته است نامش افشا گردد به روزنامۀ واشنگتن پست گفته است : " ما طیاره های جیت و تانک ها را برای آنها خریداری نخواهیم کرد."

در اخیر این مطلب نویسنده استناد بر اظهارات داکتر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به پارلمان آنکشور نگاشته است: " هیچ اطمینانی مبنی بر دستیابی به توافقی وجود ندارد."

روزنامۀ والستریت ژورنال مطلبی دارد تحت عنوان، ایالات متحده ایران را منحیث متحد القاعده مینگرد.

در این مطلب آمده است که برای اولین بار ایالات متحده رسماً ایران را در اتحاد و همدستی با القاعده متهم نموده که اجازه میدهد تا از خاک آنکشور جهت انتقال پول، سلاح و جنگجویان به پایگاه های آنها در پاکستان و افغانستان استفاده شود.

وال ستریت ژورنال مشعر است که وزارت خزانۀ ایالات متحده روی شش عضو القاعده تعزیراتی را وضع نموده که ادعا میشود شبکه را سرپرستی مینمایند.

در این مطلب آمده است که وزارت خزانه ایالات متحده به روز پنجشنبه مشخص نمود که عملیات تمویلی وسیع توسط افرادی مستقر در ایران صورت گرفته و پول را از کشور های تمویل کنندۀ ثروتمند تیل مانند کویت و قطر به دست میآورند.

در ادامۀ مطلب وال ستریت ژورنال میخوانیم که ایالات متحده از مدت زمان طویلی به اینسو نگرانی های در رابطه با ادعای حمایت ایران به گروه های دهشت افگن داشته است، با وجودیکه ایران و القاعده دو منظر و نماد متفاوت اسلام را بیان مینمایند و علاقمندی های ستراتیژیک آنها نیز متفاوت است.

نویسندۀ مطلب وال ستریت ژورنال مینگارد که مقامات هیات ایرانی در نیویارک ادعا ها را به کلی بی بنیاد خوانده اند.

این روزنامه به نقل قول از علی رضا میریوسفی سخنگوی هیات ایرانی مینگارد که وی گفته است جمهوری اسلامی ایران خود یک قربانی اعمال دهشت افگنی در گذشته بوده که باعث شده صد ها تن از افراد بیگناه ایرانی جان های خود را از دست دهند.

XS
SM
MD
LG