لینک های دسترسی

Breaking News

گاردین: حکومت داری خوب و تنفیض قانون بهترین مدافع حکومت کرزی بوده میتواند


آرشیف: قوای امنیتی افغان

روزنامۀ گاردین چاپ لندن در تازه ترین شمارۀ خود مطلبی دارد تحت عنوان، پاکدامنی و راستی بهترین مدافع افغانستان است نه سلاح.

نویسنده در آغاز مطلبش از ۲.۷ میلیارد دالری یاد آوری نموده که قرار است ناتو در هشت هفتۀ آینده جهت تجهیز قوای امنیتی افغان، سلاح و مهمات فراهم آورد.

در این مطلب آمده است که ناتو در ادامۀ تلاش هایش برای آیندۀ افغانستان، امیدوار است که انتقال عظیم سلاح و تجهیزات به قوای افغان بالاخره بتواند توازن را به نفع آنها تغییر دهد. در مقاله گاردین آمده است سلاح عمده ترین بخش برنامۀ ناتو در انتقال مسئوولیت امنیتی افغانستان به اردو و پولیس افغان میباشد.

نویسندۀ گاردین می نویسد که محمولۀ سلاح و تجهیزات که قرار است به قوای امنیتی افغان سپرده شود، به اساس گزارشها ، به شمول ۲۲ هزار وسیلۀ نقلیه، ۴۰ هزار اسلحه ، ۴۴ بال هواپیما و ده ها هزار رادیو و دستگاه های مخابره میباشد- نویسندۀ گاردین معتقد است که این محموله بزرگترین انتقال تجهیزات نظامی در هشت سالی میباشد که ناتو در افغانستان مصروف جنگ است.

در ادامۀ مطلب روزنامۀ گاردین آمده است که جای تعجب اینجاست که بعضی رهبران دفاعی افغان استدلال مینمایند که این مقدار سلاح و تجهیزات جهت مبارزه با اوضاع امنیتی افغانستان کافی نمیباشد.

گاردین استناد بر اظهارات جنرال عبدالرحیم وردک وزیردفاع افغانستان نگاشته است که وی خواهان طیاره های جنگی پیشرفته تری میباشد تا بتواند طالبان را سرکوب نموده و شکست دهد.

نویسندۀ روزنامۀ گاردین معتقد است که تمنا و خواهش وردک وزیر دفاع افغانستان برای طیاره های جنگی، طوری تعبیر میشود که وی اساساً جنگی را که در آن قرار دارد به درستی درک ننموده است. به عقیدۀ نویسنده مفکوره یی که چند طیارۀ جنگی پیشرفته بتواند طالبان را هراسان سازد، خنده آور به نظر میرسد. ناتو مهلک ترین طیاره های جنگی را در فضای افغانستان به پرواز درآورده و از ماه جولای به اینسو روزانه ۲۰ مراتبه مناطق مختلف را بمباردمان مینماید اما با وجود آنهم طالبان با سلاح های خفیفه و راکت و وسایل انفجاری مردم را زمین گیر ساخته اند.

گاردین میرساند که حکومت داری خوب وتنفیض قانون بهترین مدافع حکومت کرزی بوده میتواند. چیزی که به عقیدۀ نویسنده ، اداره کرزی نتوانسته است آنرا پیشکش نماید.

نویسندۀ روزنامۀ گاردین در اخیر این مطلب نگاشته است که عساکر، پولیس، سارنوال و قاضی های خوب تربیه شده، امین و راستکار، میتواند جنگ و تلاش در افغانستان را ضمانت کند نه سلاح مدرن و پیشرفته.

نویسنده اضافه می کند اگر ناتو واقعاً میخواهد به صورت مسئوولانه از افغانستان بیرون برود، باید همانگونه سیستم قانونی را که در اردو و نظام خود دارد در افغانستان نیز پایه و اساسگذاری نماید. به نظر نویسنده کوه های از تجهیزات و سلاح بدیل پولیس راستکار و امین شده نمیتواند.

XS
SM
MD
LG