لینک های دسترسی

Breaking News

نیوجرسی دات کام:'صلح مصلحتی برای ختم جنگ درافغانستان'


آرشیف

نیوجرسی دات کام درشماره امروزی اش نظری را تحت عنوان : "صلح مصلحتی برای ختم جنگ درافغانستان چندان دور به نظر نمی رسد." به نشرسپرده است.

نویسنده درمتن مقاله می نویسد، شمولیت درجنگ آسانتر از آن است که چگونه آنرا به انجام رسانید، و این نتیجه گیری را می توان بعد ازدهمین سالگرد جنگ درافغانستان درک کرد.

ده سال قبل درآ غاز جنگ در افغانستان چنین تصور می رفت که پیروزی در آن قاطع و سریع خواهد بود، اما این توقع به زودی ازمیان رفت. حتی امسال حرکت محتاطانه به سوی مذاکرات نیز طوری که مشاهده می شود، نیزتوقف کرده است. اکنون به حرکت تند تری برای رسیدن به صلح نیاز است.

نیوجرسی دات کام می نویسد، جورج بش رئیس جمهور سابق امریکا در وقت حملات مؤفقانه درافغانستان امریکای متحد را باخود داشت و او توانست القاعده و حامیان طالب آنها را در این کشور ازقدرت براندازد. اما تیم او نتوانست صلح را تامین کند و فرصت را از دست داد. ازین سبب طالبان توانستند دوباره ظاهر شوند. اوباما به نوبۀ خود عساکر بیشتری را به این کشور اعزام داشت، تا آنچه از دست رفته است دوباره بدست آورد.

این صفحه انترنتی می افزاید، درماه فبروری ادارۀ اوباما واضحاً یاد آورشد که حاضر است با طالبان باب مذاکره را بگشاید تا سه مقصد اساسی جامعۀ بین المللی را درافغانستان بدست آورد: طرد القاعده ازجانب طالبان، ختم خشونت ها و قبولی قانون اساسی افغانستان از جانب مخالفین دولت.

نیوجرزی دات کام می نویسد، هلیری کلنتن وزیرخارجه امریکا اذعان داشت که امریکا می خواهد با طالبان کناربیاید. او گفت امریکا تصویری ازمنطقه دارد که درآن القاعده وجود نداشته باشد و برخی ازخواستهای شورشیان نیز درنظر گرفته شود تا بالاخره این همه به خروج قوای ایتلاف از افغانستان بیانجامد.

نیوجرسی دات کام مینویسد، به تعقیب آن، امریکا به طور مخفی با یکی از همکاران نزدیک ملا عمر به نام طیب آغا داخل گفتگو گردید و طوریکه دیده شد یک نتیجه آن تأکید بر این بود که طالبان گروه خارج ازالقاعده است و تعدادی از اعضای طالبان ازجانب ملل متحد از لست افراد غیرمطلوب کشیده شدند. این کار به طالبان این پیغام را رساند که امریکا حاضر است با این گروه کنار بیاید. اما وقتی این مذاکرات به بن بست رسید که حکومت افغانستان جریان مذاکرات را افشا کرد و طیب آغا خودرا مخفی ساخت.

طالبان می خواستند این مذاکرات به کلی مخفی نگهداشته شود زیرا آنها ازین خوف داشتند که افشای این مسئله سبب خواهد شد که آنها برضد "کافران اشغال گر" دست ازمقاومت بکشند.

XS
SM
MD
LG