لینک های دسترسی

Breaking News

تأثیرات مسدودیت شرکت های امنیتی بر روند کاریی مؤسسات خیریه


تأثیرات مسدودیت شرکت های امنیتی بر روند کاریی مؤسسات خیریه

روزنامۀ واشنگتن پُست و ای بی سی در مورد تأثیر لغو فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی بر روند بازسازی در افغانستان.

راجیف چندرایسکران برای واشنگتن پُست از کابل نوشته است که سازمان های انکشافی تحت حمایۀ ایالات متحده لغو پروژه های گستردۀ بازسازی را بخاطر تصمیم افغانستان مبنی بر اجازه ندادن کار شرکت های خصوصی برای تأمین امنیت آنها آغاز کرده اند.

تصمیم لغو پروژه های بازسازی، که یکی از عمده ترین عناصر استراتیژی جنگ ضد طالبان میباشد، تأثیر عمدۀ بر موفقیت مأموریت نظامی خواهد داشت. مأمورین به روزنامه گفته اند که برنامه های کمک به دهاقین و بهبود حکومتداری نیز متأثر خواهند شد. یک مأمور خیریۀ امریکایی به واشنگتن پُست گفته است در صورتیکه کار شرکت های امنیتی خصوصی لغو شود، پروژه های به ارزش حدوداً یک میلیارد و پنجصد میلیون دالر رسیده، و بیش از 20 هزار افغان تنها در سکتور سرک سازی و انرژی وظایف خویش را از دست میدهند.

در مطلب واشنگتن پُست یک دپلومات خارجی در کابل هدف حکومت افغانستان را که قوای افغان جاگزین شرکت های خصوصی شود، مورد انتقاد قرار داده، پولیس افغانستان را مفسد خوانده، گفته است که آنها تعلیم تربیۀ کافی ندارند و تعداد آنها نیز نیازمندی امنیتی را پوره نمیسازد.

نویسندۀ واشنگتن پُست با عمر داودزی، رئیس دفتر آقای کرزی مصاحبه نموده که گفته است قبل از اتخاذ تصمیم لغو فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی ازین مسائل آگاهی داشته اند. این بدین معنی است که حکومت افغانستان نسبت به لغو کار پروژه های بازسازی با مبالغ گزاف که برای آن کشور منفعت میرساند، فعالیت شرکت های خصوصی را خطرناک تر میداند.

XS
SM
MD
LG