لینک های دسترسی

'افغانستان برباد فراموشی سپرده شده است'


'افغانستان برباد فراموشی سپرده شده است'

درحالیکه مردم در ایالات متحده به صندوق های رأی رفته ازین حق خود استفاده میکند، موضوع افغانستان درین انتخابات از اولویت و اهمیتی که شاید و باید است، برخوردار نمیباشد.

نویسندۀ روزنامۀ هیلرد مطلب را با داستان زندگی یک سرباز امریکایی مستقر در افغانستان آغاز نموده که خانم و اطفال وی با مشکلات و افسردگی در ایالات متحده به سر میبرند و هر شب منتظر ختم جنگ و برگشت شوهرش بوده، و جنگ را از نزدیکی و با دقت تعقیب مینماید. ولی در حلقات سیاسی، مبارزات انتخاباتی و در مجموع در روند فعلی، افغانستان به باد فراموشی سپرده شده است.

نویسندۀ هیلرد از قول یک تحلیلگر امور مبارزات انتخاباتی نقل نموده که در سطوح مختلف ایالتی و حتی فدرال در هیچ محفلی در مورد افغانستان با جزیات مشخص صحبت صورت نمیگیرد.

خانم سرباز تعبیه شده در افغانستان به روزنامه نگار گفته است که عدم علاقمندی مردم امریکا به جنگ افغانستان قابل درک میباشد، بخاطریکه آنها خود با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنند.

جنگ افغانستان از لحاظ زمان طویل ترین نزاع نظامی در تاریخ امریکا است و مصارف این مأموریت با مصارف جنگ عراق فراتر از یک تیرلیون رفته که نسبت به پُر مباحثه ترین محمولۀ اقتصادی ایالات متحده برای کمک به بانک ها و شرکت های موتر سازی گزاف است.

در ادامۀ مطلب از خشم جمهوری خواهان از مدریت جنگ عراق توسط اوباما و رضایت آنها یاد شده، ولی نویسنده ادعا میکند که با آنهم بخاطر یک قطبی بودن سیاست در داخل امریکا، جمهوری خواهان از رئیس جمهور درین انتخابات حمایت نخواهند کرد.

در ختم مطلب نویسنده خشم این خانم و امسال وی را بر سیاستمداران و کاندیدان بازتاب داده که میگویند زمانی از کاندید های انتخابات تماس دریافت میکنند، آنرا رد مینمایند بخاطریکه حتی یکی از آنها در مورد جنگ افغانستان صحبت نمیکنند.

XS
SM
MD
LG