لینک های دسترسی

Breaking News

نبود احمد ولی کرزی به مثابۀ خلای سیاسی؟


نبود احمد ولی کرزی به مثابۀ خلای سیاسی؟

مطبوعات عمده در ایالات متحده یک بار دیگر به موضوع قتل احمد ولی کرزی پرداخته و این حادثه را عامل بوجود امدن خلا درین مقطع حساس افغانستان می پندارند.

به این ارتباط روزنامه نیویارک تایمز مقاله احمد رشید را از لاهور به نشررسانیده است. این نویسنده در مورد قتل احمدولی کرزی می نویسد که مامورین عالی رتبه امریکایی و ناتو برای سالهای متمادی می خواستند احمدولی کرزی از میان برداشته شود، یا کنار گذاشته رفته، تقاعد کند یا اینکه افغانستان را ترک گوید.

قتل او دیروز توسط یکی از اشخاص مورد اعتماد وی ممکن این آرزوهای شان را بر آورده ساخته باشد. ولی آنچه پیامد قتل او محسوب می شود، بد تر ازآن خواهد بود که فکر می شود.

احمد رشید دره نیویارک تایمز می نویسد درحقیقت با این حادثه افغانستان خطرناک تر و غیرقابل پیش بینی تر شده است. وقتی حامد کرزی درسال ٢٠٠٢ رئیس جمهور افغانستان شد، احمد ولی در واقعیت جنوب افغانستان را برای او اداره می کرد. اینکه احمد ولی محبوب یا غیر محبوب بوده است، بحث جداگانه است ولی انچه اکنون اشکار است مرگ او خلای عظیمی را برای کرزی و امریکایی ها درحالی ایجاد می کند که سه نوع مساعی همزمان جریان دارد: جنگ علیه طالبان، تقلیل حضور نظامی امریکا در افغانستان و مساعی امریکا برای مصالحه با طالبان.

روزنامه واشنگتن پُست در همین ارتباط می نویسد که احمد ولی کرزی روابط خود را با امریکایی ها درین اواخر بهبود بخشیده بود. روزنامه می نویسد که ماه ها قبل ازینکه مرمی های قاتل به روی سرو سینه احمد ولی ببارد، او کوشیده بود مخفیانه روابط را با امریکا بهبود بخشد و بحیث یک متحد با نفوذ برای قوماندانان و دیپلومات های امریکایی بروز کند.

روزنامه می نویسد درین اواخر احمد ولی کرزی که قبلاً یک رهبر منفعت پرست به نظر می آمد، به یک رهبر منطقوی مبدل شده بود و آماده بود تا رهبران قومی و سایر اقوام رقیب را نیز در قدرت منطقه شریک سازد.

واشنگتن پُست می نویسد که از میان رفتن احمد ولی کرزی عقب نشینی مهمی برای ماموریت امریکا در افغانستان محسوب می شود. مامورین امریکایی به این امید بودند که آمادگی او برای حمایت از برنامۀ دفاع قریه جات و ادغام طالبان برای بهبود امنیت در تمام قندهار کمک نماید.

XS
SM
MD
LG