لینک های دسترسی

Breaking News

گاردین: سوالاتی درمورد سقوط تشکیلات حکومتی بعد از کشته شدن دو مقام ارشد افغان


گاردین: سوالاتی درمورد سقوط تشکیلات حکومتی بعد از کشته شدن دو مقام ارشد افغان

روزنامه انترنتی گاردین درشماره سه شنبه خویش مطلبی را در پیوند با کشته شدن دو شخصیت پرنفوذ در افغانستان طی یک هفتۀ گذشته، به نشر سپرده می نویسد کشته شدن جان محمد خان یکی از مشاورین عمدۀ حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، در فاصلۀ کمتر از یک هفته از کشته شدن برادر وی، سوالاتی را درمورد سقوط تشکیلات حکومتی حتی قبل از فرا رسیدن سال ٢٠١۴ که عساکر خارجی این کشور را ترک می گویند، به میان آورده است.

روزنامه می نویسد که قتل دو شخص بسیار مهم دریک هفته که قبلاً دور از احتمال پنداشته می شد، حکومت افغانستان را به لرزه درآورده است.

گاردین از قول احمد شان بهزاد یکی از وکلای ارزگان در ولسی جرگه نگاشته است که چنین سلسلۀ کشتار ها نشان دهنده ضعف و ناکامی پالیسی حامد کرزی به حساب می رود. او گفته است که وضعیت بحرانی پیش آمده است وکرزی اداره را ازدست می دهد.

روزنامه بعد از بررسی اهمیت این کشتارها و نقش جان محمد خان و احمد ولی کرزی در زمامداری کرزی می نویسد که خان یکی از بزرگان قوم پوپلزایی بود که درسال ٢٠٠٦ ولایت ارزگان را به اثر اصرار عساکر هالندی که وی را متهم به قاچاق مواد مخدر می کردند، ترک گفت ولی نفوذ و رسوخ او در آن ولایت همچنان پا برجا باقی ماند. او با کشورهای غربی در قسمت نشانه گیری طالبان و دفع حملات آنها در ولایت ارزگان سهیم بوده است.

گاردین از قول تامس رتینگ یکی از کارمندان یک شبکۀ تحلیلگران درکابل می نویسد که جان محمد خان با دشمنان خود با شدت زیاد عمل می کرد، آنها را طالبان خطاب می کرد و قوای خاص را برای تعقیب شان اعزام می کرد. در ادامۀ مطلب آمده است که جان محمد خان به صفت یکی از حامیان حکومت، از موقف خود سوء استفاده می کرد. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این همه سخنان در مورد خان را تبلیغ دشمنان خوانده و او را یکی از قهرمانان سرزمین خود قلمداد نموده است.

گاردین می نویسد دوماه قبل محمد داود داود قوماندان عمومی پولیس در زون شمال که یکی از حامیان مهم حکومت بود، توسط طالبان از بین برده شد.

روزنامه با اتکا به این رویداد ها تبصره می کند که سلسله کشتارها سبب شده است تا توانايی سیاسی کرزی روبه تحلیل برود و احتمالاً حکومت وی نتواند به دنبال خروج عساکر غربی از آن کشور، بیشتر بقا نماید.

روزنامه از زبان جیرارد رسل یکی از دپلومات های برتانوی درافغانستان مستقیماً نقل نموده می نویسد توازن قوا تا اندازۀ زیادی بی ثبات شده است، و حکومت مرکزی برای فرمانروايی دچا رضعف شده است. کسانی که در افغانستان از بین می روند در حقیقت سنگ های تهدابی اند که حکومت افغانستان بر روی آن بنا یافته است.

گاردین: سوالاتی درمورد سقوط تشکیلات حکومتی بعد از کشته شدن دو مقام ارشد افغان
گاردین: سوالاتی درمورد سقوط تشکیلات حکومتی بعد از کشته شدن دو مقام ارشد افغان

تعویض جنرال ها و بالا رفتن خشونت

به همین ترتیب روزنامۀ نیویارک تایمز نیز درشماره هجدهم جولای خویش مطلبی را تحت عنوان "درحالیکه جنرالها تعویض می شوند، خشونت بالا می گیرد" به نشر سپرده است.

روزنامه می نویسد، جنرال پترییس درحالی قوماندۀ جنگ افغانستان را به جنرال جان الن می سپارد که بی ثباتی در کشور عمیق تر گردیده و نیروهای امنیتی تازه کار این کشور سرگرم کارزار سخت با شورشیانی اند که از یکسو تضعیف شده اند و از طرف دیگر بی رحمتر شده می روند و قادر اند همه روزه شماری ازعساکر ناتو و افغان را از پا درآورند.

نیویارک تایمز می نویسد، جنرال جان الن با این مشکل و آزمون های دیگر مواجه خواهد بود. او مجبور است تا ختم سال ٢٠١۴ امور امنیتی را به عساکر افغان واگذار کند.

روزنامه از قول جنرال الن نوشته است که می گوید، روزهای دشواری درپیش رو قرار دارد، و من درمورد آزمون های فرا راه که یکجا با هم در برابر آن مقابله خواهیم کرد، شک و تردیدی ندارم.

نیویارک تایمز می نویسد که روزاول کار جنرال الن با خبر ناگوار کشته شدن سه عسکر دراثر انفجاریک بم و هلاکت عسکر چهارم طی یک رویداد دیگر درهمین روز آغاز شد. جنرال پترییس همچنان درختم مأموریت خود گفته است که ما باید درمورد آزمون هایی که در پیشرو داریم با چشمان باز بنگریم. هیچ چیزی درمورد این جنگ آسان جلوه نمی کند.

نیویارک تایمز می نویسد با آنکه جنرال پترییس افغانستان را به قصد واشنگتن ترک گفته است، ولی ارزیابی نهایی او از اوضاع افغانستان روی همرفته، امیدوار کننده است.

XS
SM
MD
LG