لینک های دسترسی

Breaking News

نیویورک تایمز: 'بعد ازمرگ رئیس شورای عالی صلح، درفضای کابل ناامیدی احساس می شود'


نیویورک تایمز: 'بعد ازمرگ رئیس شورای عالی صلح، درفضای کابل ناامیدی احساس می شود'

'بعد ازمرگ رئیس شورای عالی صلح، درفضای کابل ناامیدی احساس می شود' عنوان مطلب روزنامه نیویارک تایمز امروز پنجشنبه است.

به نوشته روزنامه وقتی حامد کرزی سفر نیویارک را ناتمام گذاشته به میدان هوایی کابل قدم گذاشت او با ملتی مواجه می شود که خوف زده و منقسم تر از آن است که سه روز قبل آنجا ترک کرده بود.

نیویارک تایمز می نویسد، قتل ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان ظاهرا توسط شخصی که بنام پیام اور صلح ازجانب طالبان بوده است صورت گرفته است، کشور را تکان داده است.

روزنامه ادامه می دهد که قتل او سوالات زیادی را برانگیخته است که چه کسی می تواند در این توطیه دست داشته باشد. هرگاه طالبان اینکار را کرده باشند درین صورت چنین معلوم می شود که انها علاقه ای به پروسه صلح با حکومتی که امریکا ازان پشتیبانی می کند ندارند. نیویورک تایمز می نویسد تا روز چهارشنبه چنین فکر می شد که ممکن این قتل اتفاق شکنندی را که بین اقوام مختلف افغانستان پا برجا است ازهم فروپاشد و اینده این کشور را به صوب نامعلومی بکشاند.

روزنامه می نویسد چندین تحلیل گرسیاسی چنین می اندیشند که هیچ کس به اندازه حامد کرزی ازین واقعه صدمه ندیده باشد. با انکه مساعی ربانی برای اوردن صلح انقدرنتایج چشم گیری نداشته است ولی پشتیبانی ربانی ازمساعی صلح به ذات خود موقف کرزی را در ادامه مساعی صلح با طالبان تقویت می نمود و انرا ازتحت فشار اتحاد شمال که از صلح با طالبان راضی نبوده اند رهایی می بخشید.

به نوشته روزنامه وقتی ربانی درکنار کرزی برای صلح تپ و تلاش می کرد او خود را مورد انتقاد همقطارانش قرارمی داد. اتحاد شمال از ین که کرزی طالبان را برادران ناراضی خطاب می کرد، ناراضی بودند زیرا به نظر آنها طالبان حتی نزدیکترین همقطاران کرزی را به قتل رسانیده اند.

نیویارک تایمز می نویسد، به گفته هارون میر، تحلیل گر سیاسی درکابل، ربانی یک احساس ثبات را به میان اورده بود و با قتل او یک خلا درشمال محسوس می شود. رهبرانی که ازین جا برخاسته اند برخی داخل حکومت وبرخی بیرون ازان قرار دارند. ربانی توانسته بود جلو مخالفت این اشخاص را با کرزی مهار کرده بود. به گفته هارون میربا نبودن استاد ربانی مخالفت با اودرشمال دوباره اوج خواهد گرفت.

روزنامه می نویسد یک قربانی دیگر، پروسه صلح می باشد. گرچه این پروسه هنوز کاملا ازبین نرفته است ولی یافتن شخصی که بتواند جای ربانی را بگیرد کار اسانی نیست. مشکل این جا است درحالیکه اعضای شورای عالی صلح باید محتاط جان شان باشند ازطرف دیگر باید اغوش باز داشته باشند تا مخالفین را بپذیرند.

نیویارک تایمز ازقول یک تعداد رهبران شمال می گوید که باید درمعامله با طالبان تغیر رونما شود. برخی با صلح با طالبان کاملا مخالفت کرده اند و می گویند که تنها می شود از طریق موقف قویتری با انها صلح کرد.

روزنامه از قول احمد ولی مسعود نیز نوشته است ازجمله طرفداراین موقف می باشد. او که درمراسم فاتحه استاد ربانی سخن می گفت، مسئولیت این قتل را به دوش حکومت انداخت، حکومتی که نمی تواند تفکیک کند که چه کسی طالب و چه کسی نیست بازچطورمی تواند با یک جنبشی به بزرگی طالبان داخل مذاکره شود.

XS
SM
MD
LG