لینک های دسترسی

تدابیر شدید مصئونی جهت انتقال مواد رادیواکتیف در آلمان


کانتینر های مملو از بقایای مصرف شدۀ مواد هستوی

یک قطار آهن مربوط فرانسه که به تعداد یازده کانتینر بقایای مواد مصرف شدۀ هستوی را حمل میکند، به روز جمعه داخل قلمرو آلمان شده و رهسپار محل ذخیرۀ این بقایا گردید.

مقامات فرانسوی این قطار آهن را به روز پنجشنبه قبل از آن که وارد خاک آلمان شود، امر توقف داد تا جلو اعتراضات علیه این حمل و نقل مواد خطرناک را گرفته باشد.

اعتراض کنندگان میگویند اگر این قطار آهن در مسیر راه دچار تصادف ترافیکی شود، محیط و نفوس آلمان را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.

آلمان به تعداد 19000 پولیس را در امتداد راه این قطار جا به جا ساخته تا آن را با مصئونیت تا محل ذخیره، بدرقه نمایند.

XS
SM
MD
LG