لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت پولیس ایتالیا در برابر پناهجویان


پناهجویان در تلاش رسیدن به کشور های اروپایی

بعد از وضع مقررات تازۀ اتحادیه اروپایی در مورد پناهجویان، سازمان عفو بین المللی میگوید که پولیس ایتالیا از خشونت علیۀ پناهجویان بشمول لت و کوب و شاک برقی استفاده مینماید.

سازمان عفو بین المللی ۲۴ ادعایی را ثبت کرده است که بر اساس آن، پولیس ایتالیا پناهجویان را جبراً وادار به گرفتن نشان انگشت شان میکند.

این سازمان هم چنان گزارش داده است که پولیس ایتالیا شماری از پناهجویان را دوباره به کشور های اصلی شان، مثل سودان، فرستاده اند بدون اینکه در مورد وضعیت آن کشورها و مصؤونیتپناهجویا را در نظر بگیرند.

قوانین سختگیرانۀ اتحادیۀ اروپا

قوانین و مقررات سخت گیرانۀ اتحادیۀ اروپایی در مورد پناهندگان سال گذشته پس از آن وضع شد که موجی از پناهجویان به کشور های اروپایی سرازیر شدند.

این قانون تصریح میکند که نشان انگشت تمام پناهچویان در اولین کشوریکه پناهجو میرسد ثبت گریده و در صورتیکه درخواست پناهندگی آنها قبول میگردد، به سایر کشور های اروپایی انتقال داده شوند.

اکثر پناهجویان میخواهند به کشور هایی سفر کند که اقارب شان در آنجا اقامت دارند، روی همین دلیل نمی خواهند نشان انگشت شان در کشوری گرفته شود که اقارب آنان در آنجا اقامت ندارند.

متیو بلیز، محقق در سازمان عفو بین المللی میگوید" رهبران اتحادیۀ اروپا، مقام های ایتالیا را مجبور کرده است تا از ورود پناهجویان به سایر کشور های اروپایی جلوگیری کنند".

آزار و اذیت جسمی پناهجویان

سازمان عفو بین المللی این گزارش را براساس مصاحبه با ۱۷۰ پناهجو تهیه کرده است که از آن جمله ۲۴ ادعای اذیت و آزار جسمی و ۱۶ آن برای گرفتن جبری نشان انگشت بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است که پناهجویان از کشور های اروپایی بدون در نظر داشت وضیعت امنیتی کشور های متبوع شان، از کشور اروپایی اخراج می شوند.

مقام های ایتالیا و سودان در ماه اگست سال جاری تواقفنامه یی را برای تائید و یا رد هویت پناهجویان بعد از اخراج آنها از ایتالیا امضا نموده اند.

در حدود ۴۰ پناهندۀ سودانی از ایتالیا به سودان برگردانده شده اند. تاکنون حد اقل ادعای شکنجه یک تن آنها ثبت گردیده است.

گزارش از اسوشیتد پرس

ترجمۀ دری: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG