لینک های دسترسی

نقض موارد حقوق بشری و بازداشت ها در عربستان سعودی


نقض موارد حقوق بشری و بازداشت ها در عربستان سعودی

یک گروه حقوق بشری ادعا کرده است که عربستان سعودی برای جلوگیری از خیزش های مردمی در این کشور، مظاهره کننده ها و کسانی را که طرفدار اصلاحات هستند بازداشت کرده است.

سازمان عفو بین الملل به روز پنجشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی موج تازه یی از سرکوبی ها را به هدف جلوگیری از اعتراضات ضد حکومتی راه اندازی کرده است.

فلیپ لودر یکی از مسوولین این سازمان گفته است که صد ها تن از افراد به هدف جلوگیری از خواسته های شان جهت وارد آمدن اصلاحات، بازداشت گردیده اند.

گزارش سازمان عفو بین المللی نشان می دهد که از ماه مارچ به این طرف سه صد تن از افراد در عربستان سعودی بازداشت گردیده اند.

XS
SM
MD
LG