لینک های دسترسی

بیدون های عرب کی اند؟ و در چه وضعیت زیست دارند؟


در مورد "بیدون" ها هیچ اطلاعات رسمی و اطلاعات کافی موجود نبوده و مردم عادی هم از موقف آن ها اطلاعی ندارند. وضعیت آنان که مقیم عربستان استند در مقایسه با "بیدون" های که در دیگر کشور های خلیج زندگی میکنند بکلی متفاوت است.

با آمدن بهار نو عرب و روی دست گرفتن اصلاحات، پیرامون موقف بیدون ها و حقوق آن ها، کار آغاز شده است.

مانند مهاجرین غیر قانونی، بیدون ها هم اسناد شناسایی را در اختیار ندارند و به همین علت نمی توانند از خدمات مجانی عامه استفاده کنند.
آنها بدون سند نه مسافرت کرده می توانند، نه جواز رانندگی گرفته می توانند و نه در کدام بانک حساب باز کرده می توانند.

قبایل کوچی هم که بعد از تعین سرحدات رسمی بین کشور های عرب در عربستان مستقر شده اند رسماَ ثبت نام نشده اند.

یکی از این بیدون ها محمد آل عریسی، یک مهاجر غیر قانونی است که خود را در عربستان به آتش کشید.

زمانیکه محمد آل عریسی، تربوز فروش دوره گرد، ماه قبل خود را در ریاض به آتش کشید، آغازی برای بهار عرب در عربستان سعودی نبود بلکه توجه را به داعیه گارگرانی جلب نمود که بدون داشتن اسناد شهروندی در این کشور ثروتمند زندگی میکنند.

اقارب عریسی میگویند که مامورین بار بار مانع فروشندگی او شده بودند زیرا او اسناد نداشت. آنها می گویند که او حتی شش ماه قبل به خاطر فشار های اقتصادی، تهدید به خود سوزی نموده بود.

خانواده عریسی که در اصل از عرب های ساحات سرحدی بین یمن و عربستان سعودی است که حال در ریاض در یک خانه ای محقر زندگی میکنند. فقر این خانواده برای بسیاری از سعودی ها، امری تازه نیست اما وضعیت آنها فرق میکند زیرا به آنان "بیدون" میگویند یعنی افرادی که کشور ندارند.

مقام های سعودی که آژانس رویتر با آن ها تماس گرفته در مورد وضعیت بیدون ها، و مخصوصاً قضیه عریسی از ارایه معلومات، خودداری کرده اند.

باوجودیکه ارقام رسمی در مورد کسانی که بی کشور استند در جهان واضح نیست، اما ملل متحد میگوید در حدود ۷۰ هزار از این افراد در سراسر جهان وجود دارند.

در این حال فعالین حقوق بشر ادعا می کنند که این رقم به گونۀ محافظه کارانه ارایه شده است.

عربستان سعودی به خاطر ثروتی که دارد تعداد زیادی از مهاجرین و کارگران را به خود جلب میکند که اسناد رسمی ندارند، به همین علت حکومت سعودی سعی دارد تا بازار سیاه کار را در آن کشور کاهش دهد.

وزارت کار عربستان سعودی میگوید که از ماه اپریل تا به حال ۱،۵ میلیون کارگر خارجی موقف اقامت خود را تغیر داده اند و بیشتر از ۱۸۰ هزار از این کارگران از عربستان خارج شده اند، زیرا قرار است عملیات سرکوبانه علیه مهاجرین غیر قانونی در آن کشور آغاز گردد.
XS
SM
MD
LG