لینک های دسترسی

گژدم نقره یی: کتاب مصور از قهرمانان افسانوی


گژدم نقره یی: کتاب مصور از قهرمانان افسانوی

بعضی از قهرمانان افسانوی، قادر به پرواز اند، بعضی دیگر میتوانند فکر دیگران را بخوانند اما در سلسلۀ تازه ای از کتاب های مصور، قهرمان داستان، پسربچۀ مسلمانیست که بر یک چوکی معیوبین نشسته است. فلیپا لیوینبرگ از تلویزیون آشنا گزارشی تهیه کرده که من آنرا خدمت تان تقدیم میدارم.

XS
SM
MD
LG