لینک های دسترسی

موافقه اتحادیه عرب به افزایش حمایت از مخالفین سوریه


موافقه اتحادیه عرب به افزایش حمایت از مخالفین سوریه

اتحادیۀ کشورهای عرب موافقه نموده تا حمایت از مخالفین سوریه را افزایش داده و از شورای امنیت ملل متحد تقاضا کرده است تا نیروهای مشترک حافظ صلح ملل متحد و اتحادیۀ عرب را تشکیل دهد.

این تقاضا به منظور خاتمه بخشیدن به سرکوبی های مرگبار حکومت سوریه صورت گرفته است که پس از قیام نه ماهۀ مخالفین رو به افزایش است .

جلسۀ وزرای خارجۀ اتحادیۀ عرب قطعنامه یی را به روز یکشنبه در قاهره تصویب نمود که از اعضای این اتحادیه تقاضا میکند تا "چینل های ارتباطی آزاد" و "حمایت کامل سیاسی ومالی" را در اختیار مخالفین حکومت سوریه قرار دهند.

بیست و دو عضو این اتحادیه همچنان موافقه نمودند تا بر شورای امنیت فشار آورند که قطعنامه یی را طرح کند که اجازه دهد تا نیروی حافظ صلح ملل متحد و اتحادیۀ عرب آتش بسی را در میان حکومت سوریه و تظاهر کنندگان پیاده کند.

دمشق بلافاصله قطعنامه را رد نمود. احمد یوسف، نمایندۀ سوریه در اتحادیه عرب گفت که آن قطعنامه نمایانگر "تشنج" کشور های عرب می باشد که، در پیاده کردن قطعنامۀ شورای امنیت ملل متحد که "مداخلۀ خارجی" را اجازه میداد، ناکام گردیدند.

در اوایل این ماه روسیه و چین قطعنامه یی را که از پشتیبانی غرب و اتحادیۀ عرب برخوردار بود، ویتو کردند.

XS
SM
MD
LG