لینک های دسترسی

تقاضای اعتراض کنندگان در سوریه


تقاضای اعتراض کنندگان در سوریه

مخالفین حکومت در سوریه امروز جمعه خواستار تظاهرات وسیعتر ضد حکومتی شدند.

در همین حال قرار است به روز یکشنبه اتحادیۀ عرب تشکیل جلسه داده و در مورد ادامۀ استقرار مأموریت تفتیشی اش در سوریه تصمیم اتخاذ کند.

مظاهره کنندگان از حکومت میخواهند تا شرایط ذکر شده را در یک توافقنامۀ اتحادیۀ عرب محترم شمارد و به سرکوب خشونتبار قیام مردم که از ده ماه بدینسو جریان دارد، خاتمه دهد.

گروه ناظران حقوق بشر امروز جمعه بر اتحادیۀ عرب اصرار ورزید تا گزارش خود را علنی سازد. این گروه حقوق بشر میگوید، شواهدی در دست دارد که حکومت سوریه سعی کرده که در کار مفتشین بین المللی دخالت ورزد.

XS
SM
MD
LG