لینک های دسترسی

تایید اصلاحات در قانون اساسی ترکیه


اتحادیه اروپا ترکیه را ترغیب می نماید تا در حالیکه اصلاحات تصویب شده از طرف رای دهنده گان را مورد اجرا قرار می دهد ، تا حد اعظم از شفافیت کار گیرد.

انتظار می رود این اصلاحات، قانون اساسی ٣٠ساله ترکیه را بیشتر در ردیف قواعد و اصول کشور های اتحادیه اروپا قرار دهد.

ستیفن فیولی، کمشنر توسعه و انکشاف اتحادیه اروپا به روز دوشنبه گفت این رای دهی، بیانگر تعهد دومدار شهروندان ترکیه به اصلاحات است که حق آزادی آنها را بیشتر می سازد.

وی می گوید ترکیه ضرورت دارد تا قوانین را تصویب نماید ، و اصلاحات را مورد اجرا قرار دهد. وی علاوه نمود اتحادیه اروپا این آمادگی ها را از نزدیک مشاهده خواهد نمود. وی همچنان ترکیه را ترغیب نمود تا مسوده قانون اساسی جدید را هرچه زودتر آماده سازد.

XS
SM
MD
LG