لینک های دسترسی

زندانی شدن فعالین در امارات متحدۀ عرب


زندانی شدن فعالین در امارات متحدۀ عرب

یک محکمه در امارات متحدۀ عرب، پنج فعال طرفدرا دموکراسی را به دو تا سه سال زندان محکوم کرد. این فعالین می خواستند با استفاده از انترنت تظاهرات ضد دولتی را سازماندهی کنند.

محکمۀ ابوظبی به روز یکشنبه فعالین را به جرم اهانت به رهبران دولتی متهم ساخت.

گروه های حقوق بشر محکومیت فعالین را مورد انتقاد قرار داده، تصمیم محکمه را غیر منصفانه توصیف کرده خواهان رهایی آنها شده اند.

XS
SM
MD
LG