لینک های دسترسی

تشکیل ادارۀ جدید در چوکات ملل متحد برای ارتقای مساوات زنان


مجمع عمومی ملل متحد، تشکیل ادارۀ واحد برای رشد زنان را به رای گیری گذاشته است.

هرچندی که مقامات در ملل متحد آن را ادارۀ زنان ملل متحد عنوان می کنند، ولی این اداره، بطور رسمی، نهاد ملل متحد برای مساوات جنسی و رشد زنان شناخته خواهد شد.

نهاد جدید، چهار ادارۀ ملل متحد را به هم متصل ساخته و فعالیت های آن روی مسایل زنان و جنسیت متمرکز میباشد.

بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت، با بهم ساختن چهار بخش ملل متحد که متعهد به رسیدگی به مسایل زنان است، کشور های عضو صدای نهایت بلند تر مساوات زنان و جنسیت را در سطح جهان، به طنین انداخته اند.

او گفت اکنون برای جهان بسیار مشکل خواهد بود تا از آزمون های فرا راه زنان و دختران چشم پوشی نموده یا هم در اتخاذ تدابیر ضروری نسبت به آن کوتاهی نماید.

رئیس نهاد جدید از سوی آقای بان معرفی خواهد شد.

شایان یاد آوری است که این نهاد در ماه جنوری به فعالیت آغاز نموده و مقر آن در نیویارک خواهد بود.

XS
SM
MD
LG