لینک های دسترسی

Breaking News

تساوی حقوق از نگاه هویت جنسی


تصویری از هم جنسگرایان در ادارۀ امور خارجی

شورای حقوق بشر ملل متحد، یک قطعنامۀ تأریخی یی را به تصویب رسانید که متضمن حقوق مساوی برای همۀ انسانها، بدون در نظرداشت هویت جنسی آنان می باشد.

این قطعنامه که مسودۀ آن را افریقای جنوبی تهیه کرده بود، روز جمعه، با رأی موافق ۲۳ کشور عضو و رأی مخالف نزده کشور عضو در شورای حقوق بشر در حالی به تصویب رسید که سه عضو این شورا، غایب بودند.

هدف این قطعنامه، تضمین حقوق مساوی بین انسانهای مایل به جنس مخالف و همجنسگرایان می باشد.

کشور های عرب و بعضی ممالک افریقایی، از جمله مخالفین سرسخت این قطعنامه بودند.

XS
SM
MD
LG