لینک های دسترسی

Breaking News

هیگل: امریکا نباید از مسایل جهانی خود را کنار بکشد


هیگل: برچیدن دهشت افگنی مسلتزم اقدام سریع و دخالت به موقع در ریشه کن ساختن این پدیده است.
وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که اشتباه امریکا خواهد بود اگر برای پرهیز از دخالت در منازعات جهانی، گوشه گیری و انزوا اختیار کند.

چک هیگل گفت که پس از جنگ ۱۳ سالۀ به رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان، امریکایی ها نسبت به دخالت نظامی کشور شان در خارج، به گونۀ فزایندۀ متردد و بدگمان شده اند.

آقای هیگل روز سه شنبه در یک نشست امور خارجی در شیکاگو گفت که نیرو های امریکایی در تحول اند تا خود را با نقش های جدید و موانع جدید بودجه یی وفق دهند.

به گفتۀ وزیر دفاع ایالات متحده هزاران سرباز امریکایی، یک تحول تاریخی را پشت سر می گذرانند، گذاری که به دنبال جنگ ها در شرق میانه و آسیای مرکزی به آزمون ها، تهدیدات و فرصت های جدید صورت می گیرد، تحولی که به گفتۀ وی از منابع به ظاهر نامحدود به بودجه های محدود نظامی صورت می گیرد.

در این میان آنچه توازن را نگه می دارد، به استدلال وزیر دفاع ایالات متحده، به تنهایی موجودیت قوای نظامی امریکه نه بلکه ایستادگی و موضعگیری جهانی آن کشور در سالیان آینده است.

آقای هیگل گفت که توانایی نظامی را نمی توان به تنهایی نظر به حجم و کمیت نیرو ها تعریف کرد، بلکه زرنگی و چگونگی سوق و اعزام و سفربری فوری و تفوق تسلیحاتی و فناوری، معرف نیروی نظامی است.

هشدار از انزوا طلبی امریکا

وزیر دفاع ایالات متحده با هشدار از گوشه گیری و انزوا طلبی امریکا گفت که روگرداندن و تمرکز به داخل نمی تواند ایالات متحده را از مخمصه های جهانی مجزا نگهدارد.

آقای هیگل افزود که پرهیز از دخالت فوری در جنگ های خارجی، همواره ایالات متحده را وادار ساخته است تا دیرتر با بهای گزافتر انسانی و مالی و اغلباً با درنظر گرفتن شرایط دیگران دست به کار شود.

وزیر دفاع امریکا می گویدکه دهشت افگنان و شورشیان تغافل نمی کنند و این یکی از دلایلی است که ایالات متحده مصارف خود را بر نیرو های ویژۀ عملیاتی بیشتر می سازد.

این در حالی است که دخالت نظامی ایالات متحده در عراق که دستآورد اندکی داشت و افغانستان بیشتر از دو تریلیون دالر هزینه برداشته است. مزید بر آن ۴۴۸۶ سرباز امریکایی در جریان جنگ ده ساله در عراق کشته شد و تا اکنون ۲۳۱۹ سرباز دیگر آن کشور در جنگ افغانستان از بین رفته است.

از سویی هم امریکایی های مخالف جنگ و دخالت نظامی امریکا در کشور های خارجی استدلال می کنند که ادامه و گسترش دامنۀ حضور سربازان امریکایی در منازعات بین المللی، محدودیت های اقتصادی، علمی و انکشافی را هم در بخش های ملکی و هم در ساحۀ نظامی در داخل ایالات متحده هموار می سازد.

در تازه ترین گزارش ها در مورد پیامد های جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق آمده است که میراث تصمیم گیری های نظامی ایالات متحده در جریان جنگ عراق و افغانستان برای چندین دهۀ آینده، بودجۀ حکومت فدرال امریکا را متاثر نگه خواهد داشت.

گزارش:صدای امریکا
مترجم: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG