لینک های دسترسی

نشر نوار های ویدیوئی اسامه توسط سی آی ای


نشر نوار های ویدیوئی اسامه توسط سی آی ای

ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده میگوید، منزل اسامه بن لادن در پاکستان جائیکه وی توسط نیروهای کماندوی امریکا به قتل رسید یک مرکز سوق و ادارۀ فعال القاعده بوده و شخص بن لادن تنها یک رهبر روحانی و ستراتیژیک گروه دهشت افگنی نبوده است.

این مطلب را یک مقام بلند پایۀ استخبارات ایالات متحده به روز شنبه در وزارت دفاع امریکا در جریان نشر نوار های ویدیوئی بن لادن اظهار داشت.

پارچه های این نوار در جریان عملیات نیروهای امریکائی در ایبت آباد پاکستان تصویر برداری شده بود.

یک مقام استخبارات ایالات متحده به شرط افشأ نشدن اسمش میگوید، موارد جمع آوری شده توسط تیم کماندو، گسترده ترین اطلاعتیست که تا به حال از نزد ، یک رهبر ارشد دهشت افگن به دست آمده است. او میگوید، مواد بدست آمده آنقدر زیاد است که مامورین هنوز هم مصروف ارزیابی آن هستند.

این مقام استخبارات میگوید، مواد بدست آمده به گفتۀ وی دانه های طلائی اطلاعات و معلومات داخلی عملیات القاعده را تهیه نموده است.

وی از ارائه جزئیات خود داری نمود ولی گفت که معلومات اشاره بر آن دارد که بن لادن در طرح و تشکیل نظریات حملات دهشت افگنی بر ایالات متحده و اطراف جهان و تهیۀ رهنمود های اپراتیفی و تکتیکی نیز دست داشته است که از آن در عملیات روزانه استفاده صورت میگرفت. وی گفت طوریکه دیگران فکر میکردند، اسامه تنها یک رهبر و یا ستراتیژیست نبود.

لیون پنیتا رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده طی بیانیۀ تحریری گفته است که، معلومات بدست آمده اهمیت تعقیب اسامه بن لادن را تائید میکند.

XS
SM
MD
LG