لینک های دسترسی

تحقیقات از مظنون طرح حملۀ دهشت افگنی بر ایالات متحده


تحقیقات از مظنون طرح حملۀ دهشت افگنی بر ایالات متحده

یک مأمور استخباراتی امریکایی و اوراق محکمه میرساند که جوان سومالیایی که از چند ماه بدین طرف روی طرح گستردۀ افراطی کار میکرد، گفته است حتی اگر در نتیجۀ انفجار وی ، اطفال جان خویش را از دست میدادند، برایش درد آور نمیبود.

محمد عثمان محمد، که 19 سال دارد ، روز جمعه در ایالت اوریگن دستگیر شد. او تلاش مینمود از طریق تیلفون موبایل مواد انفجاری را در داخل یک موتر منفجر سازد.

دوایت هولتون، مدعی العموم ایالت اوریگن در مورد دستگیری محمد عثمان میگوید: " دستگیری را به مصئون ترین وجه ممکن آن انجام دادیم تا از مردم محافظت صورت گرفته باشد، و همچنان میخواستیم مطمین باشیم که مدعی علیه به جرمی محکوم شده بتواند."

ولی مقامات ادارۀ استخباراتی حکومت مرکزی (اف بی آی) که وی را از مدتها تعقیب میکردند، بم ساختگی را در داخل موتر جاسازی نموده بودند تا وی را دستگیر کرده بتوانند.

XS
SM
MD
LG