لینک های دسترسی

Breaking News

نابرابری های نژادی در امریکا بیشتر شده است – گزارش


یک مطالعۀ تازه که نتایج آن طی گزارشی به روز سه شنبه به نشر رسید، بیان میدارد که موانع برسر راه تأمین مساوات در ایالات متحدۀ امریکا، دموکراسی این کشور را تهدید می کند. گزارش می افزاید که جدایی ها بر اساس نژاد هنوز وجود داشته و فقر کودکان بدتر شده است.

این گزارش، تحت عنوان "التیام جوامع منقسم: سرمایه گذاری در امریکا، پنجاه سال پس از گزارش کرنر" به نشر رسیده و در آن، وضعیت اجتماعی کشور در پنجاه سال گذشته، ارزیابی شده است.

در سال ۱۹۶۸، گزارشی به نام کرنر انتشار یافت که در آن به تفاوت های طبقاتی و نامساوات در جامعۀ امریکایی پرداخته شده بود. گزارش جدید بیان میدارد که نابرابری های نژادی و طبقاتی در ایالات متحده، پس از پنجاه سال، نه تنها از بین نرفته بلکه در برخی موارد تشدید یافته است. این گزارش، پالیسی سازان و مقامات منتخب ایالات متحده را مقصر میخواند.

فرید هاریس، سناتور سابق از ایالت اوکلاهوما، که در تهیۀ گزارش جدید سهم گرفته و نیز آخرین فرد زنده مانده از اعضای کمیسیون اولی کرنر- مسئول تهیۀ گزارش نخست - بوده است، میگوید: "نابرابری نژادی و فرقوی، بدتر شده میرود. ما دوباره در حال جدا ساختن خانه ها و مکاتب ما بر اساس نژادیم."

آقای هاریس می افزاید که شمار افراد بی بضاعت در ایالات متحدۀ امریکا، نسبت به ۵۰ سال گذشته، اندکی بیشتر شده و نابرابری در عواید نیز "بدتر" از آن زمان میباشد.

مطالعۀ تازه حاکیست که فیصدی افرادی که زیر خط فقر در امریکا زندگی میکنند، از سال ۱۹۷۵ بدین سو، افزایش یافته است. در گزارش سابق، حدود ۴۶ درصد مردم نادار، زیر خط فقر دسته بندی شده بودند، اما این فیصدی در گزارش تازه ۱۶ امتیاز بلندتر نشان داده شده است.

بر اساس گزارش تازه، فیصدی هسپانیایی زبانانی که صاحب خانه شده اند، در طول پنج دهۀ اخیر رشد کرده، اما فیصدی سیاهپوستانی که مالک خانه شده اند، کاهش یافته است.

این گزارش در کنار سایر توصیه ها، همچنان از حکومت فدرال، و حکومات ایالتی میخواهد که بر تعلیم و تربیۀ کودکان، پول بیشتری مصرف کنند، و تا سال ۲۰۲۴ میزان حد اقل مزد فی ساعت را به ۱۵ دالر بالا ببرند.

خلاف گزارش نخست که در سال ۱۹۶۸ تهیه شده بود، در گزارش ۲۰۱۸، نظر سیاهپوستان، هسپانیایی زبانان، امریکاییان بومی، و زنانی که پژوهشگر اند، نیز گنجانیده شده است.

XS
SM
MD
LG