لینک های دسترسی

فساد در مارکیت جهانی جایگاهی ندارد


مقر کمپنی الستوم در پاریس

وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که طرح بزرگ بین المللی رشوه دهی را که در آن یک کمپنی فرانسوی شامل بوده و به مامورین چندین کشور برای بیشتر از یک دهه رشوه داده است، کشف کرده است.

مقامات ایالات متحده اعلام کرده اند که کمپنی فرانسوی برق و حمل و نقل الستوم پذیرفته است که قانون روش های فساد خارجی را به ارتباط یک طرح رشوه دهی بین سالهای ٢٠٠٠ و ٢٠١١ را نقض کرده است.

جیمز کول، معاون لوی څارنوال ایالات متحده، معامله درین قضیه را یک اقدام تاریخی اجرای قانون عنوان کرد که منجر به خاتمه بخشیدن به یک قضیه رشوت دهی چندین ملیتی شده است که در آن الستوم و شرکای آن در سویس و امریکا دخیل بودند.

کول گفت آنها با استفاده از رشوه دهی، قرارداد ها را در اندونزیا، عربستان سعودی، و بهاما بدست آوردند. درمجموع، کمپنی الستوم ده ها ملیون دالر را طور رشوه پرداخته است تا پروژه های چهار ملیارد دالری را بدست آورده و مفاد ٣٠٠ ملیون دالر را برای خود کسب کند.

کول گفت الستوم توافق کرده است تا اتهام وارده برخود را بپذیرد که از قانون رشوه ستانی تخطی کرده است و ٧٧٢ ملیون دالر جریمه بپردازد. هرگاه این جریمه از طرف محکمه فدرال درسال آینده مورد قبول قرار گیرد در تاریخ ایالات متحده این بزرگترین پرداخت جریمه در برابر رشوه دهی خواهد بود.

لزلی کالدول، معاون لوی څارنوالی ایالات متحده به خبرنگاران در وزارت عدلیه گفت که الستوم اغلبا از جناح سومی برای پیش بردن معاملات رشوه دهی با مقامات در حکومت های مصر، عربستان سعودی، بهاما و اندونزیا کار میگرفت.

دامنه فساد الستوم در جهان گسترده بوده و ازین طریق کار و بار خود را به پیش می برد. طور مثال در اندونزیا، التسوم و برخی از شرکای آن از مشاورین برای رشوه دادن به مامورین دولتی کار می گرفت به شمول کسانی که در پارلمان اندونزیا و کمپنی های برق در این کشور کار می کردند. آنها با استفاده از این روش، چند قرارداد مهم چندین ملیون دالری را درساحه صنعت برق بدست آورده اند.

کالدول گفت چهار تن از روسای کمپانی الستوم همین اکنون به جرم شان در ارتباط به رشوه دهی در اندونزیا معترف هستند.

کول معاون لوی څارنوال ایالات متحده گفت جرمانه ای که اکنون الستوم با آن مواجه می باشد و همکاری هایی را که چندین کشور به ارتباط تحقیق این قضیه پیشکش کردند، زنگ خطری برای کمپنی های چندین ملیتی است که می خواهند از قانون منع رشوه دهی گریز کنند.

به گفته کول، فساد در مارکیت جهانی جایگاهی ندارد. فیصله اخیر نشان دهنده اهمیت بارز ایالات متحده در قلع و قمع فساد است.

مقامات امریکایی همچنان میگویند که الستوم با عدم همکاری با مقامات تعمیل قوانین، و برداشتن گام های برای پوشانیدن دخالت خود در این قضیه، درابتدای تحقیقات اشتباه کرد.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG