لینک های دسترسی

کمک ٦٥٠ هزار دالری حکومت ایالات متحده به افغانستان


کمک ٦٥٠ هزار دالری حکومت ایالات متحده به افغانستان

اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده توافق نامۀ را جهت فراهم سازی مبلغ ٦٥٠ هزار دالر امریکایی برای سازمان زراعت و مواد خوراکی ملل متحد جهت هماهنگ ساختن فعالیت های تأمین مواد خوراکی عاجل در افغانستان امضا نمود.

بیانیه مطبوعاتی این اداره حاکی است، این مساعدت بخش هماهنگی بشری و تنظیم معلومات را تمویل خواهد کرد.

این فعالیت ها شامل مساعدت برای دسته بندی عاجل مصؤونیت غذا در سطح کشور و جمع آوری معلومات در مورد تامین مواد خوراکی و تحلیل آن به منظور اقدامات مناسب جهت پاسخ سریع می باشد.

برطبق بیانیه، معلومات اساسی شامل فهرست تمام کمک های مواد غذایی، کوپون ها، غذا در برابر کار، و پول در بدل کار توسط ولسوالی ها است، تا هر نوع ارزیابی پاسخ عاجل به نیازمندی ها به طور مناسب پلان گذاری شده بتواند.

XS
SM
MD
LG