لینک های دسترسی

کمک ۷٤ میلیون دالری امریکا به بخش مالی افغانستان


کمک ۷٤ میلیون دالری امریکا به بخش مالی افغانستان

اداره انکشاف بین المللی ایالت متحده امریکا به منظور تقویت و اصلاح بخش مالی افغانستان پروژۀ جدید به ارزش حدود ۷٤ ملیون دالر را آغاز کرد که توقع میرود که به طفیل بهره مندی و ارزش این پروژه تازه، زمینه کاریابی و اشتغال افزایش یابد و روند رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان سریع تر گردد.

آقای باب هیلیارد، معاون اداره انکشاف بین المللی ایالت متحده امریکا روز سه شنبه طی کنفرانس خبری در کابل باحضورداشت حدود ١٠٠ تن از نمایندگان بانکها ،نهادهای قرضه های کوچک، شبکه های سیار و دفاتر مربوط دولت این پروژه جدید را بنام فایده اعلام کرد که به معنی آغاز کار به صورت رسمی این پروژه تازه بود.

هدف گردهمایی مذاکره روی آینده بخشهای مالی افغانستان و چگونه گی اصلاح آن بود.

معاون اداره انکشاف بین المللی ایالت متحده گفت "فایده در زبان دری و پشتو به معنای منفعت است و ما امیدوارهستیم که این ابتکار جدید ایالت متحده، در بخش سرمایه گذاری و اصلاح نظام مالی افغانستان مفید و ممد ثابت شده در تقویه وبهبود مدیریت اداره های مالی نقش بارز ایفا کند تا در نتیحه آن زمینه های کاریابی و اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی سریع تر فراهم گردد و در افغانستان صلح و رفاه بوجود بیاید."

محمد صدیق برمک، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری های کوچک افغانستان که یک نهاد حکومتی است در مورد ارزش و اهمیت این پروژه "فایده" با رسانه ها صحبت نموده گفت "یکی از بخش های بسیار مهم که بالای آن تمرکز زیاد صورت بگیرد همانا آوردن اصلاحات در نظام مالی و تقویه نظام مالی و مدیریتی بخش مالی یک مملکت می باشد و چون هدف اساسی پروژه فایده به همین محور می چرخد در نزد من بسیار مهم است."

آقای برمک، که به نمایندگی از حکومت و دیگر دست اندرکاران بخش مالی و حاضرین مجلس صحبت نموده گفت "این یک قدم خوب دیگری است که ما را به سوی اصلاحات بیشتر و تقویه بیشتر نظام مالی و مدیریتی افغانستان که منتج می شود به رشد اقتصادی و به همین ترتیب باعث بهبودی وضعیت بخش خصوصی میگردد."

پروژه "فایده" که برنامه اداره انکشافی ایالت متحده امریکا است ظرف پنج سال آینده مورد تطبیق واجرا میگردد.

XS
SM
MD
LG